Fortøyning ved Gamlebrygga

Gamlebrygga og Velbrygga er idag regulert som ‘Offentlig trafikkområde-Havn’. Med offentlig trafikk menes fergetrafikk og vareleveranser, renovasjon og septik, samt beredskap for nødetatene (brann, ambulanse og politi). Siden Gamlebrygga er mindre brukt for fergetrafikk har det kommet ønske om endret bruk av denne, og å tillate fortøyning av båter under visse forutsetninger. Dette gjelder spesielt større båter over 30 fot som ikke kan fortøye i Gamle båthavna eller Bleikøya marina. Styret har også mottatt forslag om å beholde dagens regelverk som ikke tillater fortøyning, med henvisning til nyttetrafikk og offentlig bruk av Gamlebrygga. Styret har derfor kontaktet Oslo kommune, Oslo Havnevesen, Ruter, Oslo Brann- og redningsetat samt Oslofergene for å høre hvorvidt de motsetter seg fritidsfortøyning av båter ved Gamlebrygga. Ingen av de som ble kontaktet motsatte seg dette, men det er styrets oppfatning at offentlig bruk og nyttetrafikk likevel alltid skal prioriteres.

Styret er opptatt av å beholde et lettfattelig regelverk som er enkelt å håndheve, og vil tillate at større båter fortøyes ved Gamlebrygga under visse forutsetninger, i første omgang for en prøveperiode på ett år, og vil derfor gjøre følgende endringer i instruksen for bruk av bryggene:

Vellets brygge skal bare brukes til av- og påstigning. Fortøyning er ikke tillatt.

Gamlebrygga skal primært brukes til av- og påstigning.

Gamlebrygga kan brukes midlertidig for tillegging av hytteeiernes gjester med større båter (over 30 fot), som ikke kan få plass i båthavnene. All fortøyning skjer på eget ansvar og maks liggetid er ett døgn. Det må legges frem godt synlig informasjon om hyttenummer og telefonnummer i båten. Båten må kunne flyttes på kort varsel dersom ferje eller annen nyttetransport behøver plassen.

For båter under 30 fot oppfordrer styret til å bruke Gamle båthavna eller Bleikøya marina. Dette gjelder også lettbåter som benyttes når større båter ankrer opp utenfor Bleikøya. Det er styrets oppfatning at medlemmene er flinke til å benytte Facebook og sosiale medier til å søke etter båtplasser, og at medlemmene viser fleksibilitet og er flinke til å låne bort båtplassene sine ved behov. Dette er en praksis som styret ser som positiv, og fortsatt vil oppfordre til.

Endringen gjelder fra dags dato, 9. august 2018

Med vennlig hilsen

Arne-Jørgen Auberg
Styreleder Bleikøya velforening

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Reguleringsplanen er vedtatt!

1_Detaljregulering er vedtatt – Bleikøya – Lindøya –

2_Orientering om klageregler erstatning og innlosnin

Byrådssak 110_17 2017

Reguleringsplan for hytteøyene – oppsummering pr 14. mai 2017

Vedtakskart med paategning – Bleikoeya

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØTE FOR BLEIKØYA VELFORENING SØNDAG 13 MAI. 2018

Sted: Velhuset
Styret: Camilla Sylling, Erik Hansen, Trine Johnsen, Ånund Brottveit, Geir Aleksandersen, Line Gulbrandsen og Hans-Petter Johnsen.

Antall hytteeiere: 49+ 5 fullmakter

Styreleder Camilla ønsket velkommen, og møtet startet med ett minutts stillhet for å hedre de 4 som har gått bort siden forrige generalforsamling.
Styret presenterte seg selv, utenom nestleder Erik Hansen som er på reise.
Faste poster på Generalforsamling:
• Innkallingen, ble godkjent.
• Årsberetningen ble gjennomgått, og godkjent.
• Regnskap og Budsjett ble gjennomgått, og godkjent.
Etter ønske fra Revisor om at Styret skulle ha et disponibelt beløp til uforutsette utgifter, ble dette satt til kr. 200.000.- Viktig at det innhentes flere anbud/tilbud i større saker.
• Innkomne forslag. Ble overført til medlemsmøtet, men med samme effekt som Gen.Fors.
• Valg. Styreleder og nestleder var på valg. Valgkomitéen v/ Lisa Magnor foreslo Arne-Jørgen Auberg til Styreleder og Bjørn Erik von Hun til nestleder. Vedtatt. Kasserer og Duger var også på valg; disse tok gjenvalg. Et benkeforslag fra Svein Terje Dybing om eventuelle kandidater til leder, nestleder og sekretær ble fremmet med bakgrunn i at disse ble forespurt og hadde takket ja da valgkomiteen på dette tidspunkt ikke hadde kandidater klare. 2 stemte for og resten mot dette benkeforslaget.
• Styrehonorar ble gjennomgått og godkjent. Ingen økning fra tidligere år.
Det ble bemerket at Valgkomiteen må legge frem sine kandidater skriftlig i god tid før Gen.Fors.
Valgkomite blir da Erik Hansen

MEDLEMSMØTET:
• Per Magnor foreslo å sjekke om vi har den beste strømavtalen. Per sjekker dette for oss.
• Sjekke mulighet og viktighet av og opprette Vips for Bleikøya Vel. I.fm. f.eks. loddsalg og inngangspenger.
• Siste oppdatering fra PBE som kom 12. mai, sendes ut på mail. Styret har pr. nå ikke nok kunnskap om event. endringer som vil komme etter at alternativ 2 nå er vedtatt. Magne Meland hadde et flott innlegg hvor han delte det han visste pr. nå. Han har vært øyas mann på denne saken i mange år og gjort en kjempejobb. Som da har resultert i det beste alternativet ( 2 ) for oss på øyene. Tusen takk Magne!
• Vedr. skadedyr som mus, rotter og vond ble det besluttet å ta kontakt med et skadedyr-bekjempelses firma for utredning av dette.
• «Kattesaken» endte etter avstemning for og gå for alternativ nr 2. Medlemmer oppfordres til og si ifra om reglene rundt dette ikke overholdes.
• Forslag om etablering av ny «trenings / hyggeplass» ble trukket tilbake. Initiativet var allikevel bra!
• Hjertestarter ble enstemmig besluttet innkjøpt. Kostnad ca. kr. 25.000.- Røde Kors vil da holde kurs på øya.

• St.Hans fest ansvarlig: Kristine Sørfonden
• Barnas Dag ansvarlig : Annette Wikerhøy
• Flåtesjef : Claes Olsen

Oslo 14.05.2018
Bleikøya Velforening

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØTE FOR BLEIKØYA VELFORENING

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Innkalling til Generalforsamling 2018

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

 

 

Innkalling til Generalforsamling 2018

 

Det innkalles herved til Generalforsamling i Bleikøya Velforening søndag 13 Mai. Kl. 12.00 på Vellet’s Hus på Bleikøya.

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Styrets årsberetning for 2017
 4. Regnskap for 2017
 5. Budsjett for 2018
 6. Innkomne forslag: flere innkomne forslag må være styret i hende innen 15 April.
 • Innkjøp av hjertestarter
 • Mus og rotter
 • Som hytte-eier av hytte 42 på Bleikøya, vil jeg fremstille et alternativt forslag i «Katte-saken».

 

Styret i Bleikøya Velforening utreder med et skadedyr bekjempelses firma, hva som er den mest effektive måten og bli kvitt smågnagere på før endelig vedtak fattes.

 

Dette er etter mitt syn et bedre forslag enn å slippe kattene løs. Hvis kattene for gå fritt på øya er det ikke bare fuglelivet som vil belastes, men også oss hytteboere i form av: tissing her og der, avføring i sandkasser, kattejammer og slåssing/hyling dag og natt. Katter som går inn i hytter og leter etter mat gjennom åpne dører eller vinduer etc.

 

 • Styret ønsker at dette behandles på Medlemsmøtet.
 • «Kattesaken»

 «Forslaget som ble skissert i «vårbrevet» blir trukket og ikke fremmet av styret, med mindre andre medlemmer ønsker at det opprettholdes. Dette alternativet er omtrent likelydende med alternativ 2 under, men har i tillegg en bestemmelse om at løse katter er forbudt på hele Bleikøya i hekkeperioden definert som 15.4 – 15.7. I alternativ 2 er forbudet kun knyttet til Bleikøykalven sjøfuglreservat, men gjelder hele året der. Det har også kommet inn et nytt punkt om at erfaringen med de nye reglene skal evalueres etter 2 år.

 

Styret foreslår at det holdes avstemning om følgende forslag til nye regler for Bleikøya:

Det er båndtvang for hunder på Bleikøya hele året. Forslag til regelendring gjelder kun katter.

 

Alternativ 1: Dagens regler om generell helårlig båndtvang for hund og tilsvarende forbud mot frittgående katt opprettholdes.

 

Alternativ 2: Generell helårlig båndtvang for hund og forbud mot frittgående katt. Katt kan få unntak fra det generelle båndtvangpåbudet, på vilkår som er satt opp nedenfor. Medlemsmøtet evaluerer regelverket etter en prøveperiode på 2 år.

 

 1. Sjøfuglreservatet på Bleikøykalven skjermes ved et forbud mot frittgående katter («båndtvang») på nordsiden av gjerdet hele året.
 2. Katter kan ellers gå fritt på Bleikøya, på disse betingelser:
  1. Den er under daglig tilsyn av eier
  2. Den skal ha kattekasse inne og forsøkes holdt inne om natten
  3. Den er sterilisert og årlig vaksinert
  1. Den er merket med eiers navn»
 • Styret ønsker at saken behandles på Medlemsmøtet.
 • Treningsplass / kveldshygge

Ønsker å legge inn et forslag til generalforsamlingen om å lage en treningsplass/kveldshygge på stranden mellom vellet og papirkontaineren (Vika nedenfor stupet)
Mvh
Liz Øvang hytte 64

 1. Valg

I utgangspunktet er disse på valg i år:

Nestleder: Erik Hansen

Kasserer: Trine Johnsen

Duger: Geir Alexandersen

 

Hele styret ble innsatt i fjor og får derfor en litt spesiell rullering.

Valgkomiteen er informert om at styreleder Camilla Sylling skal selge hytta, slik at også denne posten må erstattes.

Trine og Geir tar gjenvalg, mens Erik ønsker og bli erstattet.

 

Umiddelbart etter Generalforsamlingen avholdes medlemsmøte.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen!

 

Oslo 23.03.2018

 

Beste hilsener

Styret i Bleikøya Velforening.

Innkalling Gen. Fors. 2018 med nye forslag Årsberetning 2018 Budsjett Bleikøya 2018

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Vårbrevet 2018

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

 

VÅRBREV 2018

Endelig er det litt vår i luften, og noen har allerede tyvstartet sesongen. Det er en herlig følelse det J

I fjor ventet vi lenge på den gode varme sommeren, men la oss håpe at den setter tidlig inn i år!

Her er litt praktisk info før sesongen er i gang for alvor. Egen innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte vil følge på et senere tidspunkt. Hold gjerne av datoen for møtet, søndag 13 mai kl 12.00 på Vellet. Styret oppfordrer alle hytteeiere å møte til dette ene felles møtet vi har i året!

DUGNAD

Veldig bra oppmøte på fjorårets dugnader og strandryddinger. Her kan vi være stolte av oss selv! La dette også være trenden for 2018.

For hver hytte kreves det 6 timer dugnad og 2 timer strandrydding. Gebyr for unnlatelse er kr. 500/t

Nedre aldersgrense er 14 år. Det er mulig for eldre hytte-eiere og søke om fritak, dersom de ikke har mulighet for hjelp fra familien.

Dugnadsdatoer vil kunngjøres på tavla og Facebook/Bleikøya Forum.  ALLE timer og evt. fritak skal avtales med Duger Geir. geir.alexandersen.68@gmail.com , hytte nr 27.

BÅLBRENNING

Det er kommunalt forbud mot å brenne bål på øya. Løv legges i egen kompost eller fraktes til komposthaugen ved stranda på Vellet.

 • Etter 15 April og frem til St.Hans kan kvist og grener legges på St.Hans bålet.
 • Etter St.Hans skal grener og kvist kun legges på bålet ved Vellet.

Det er IKKE lov og legge gammelt bygningsmateriale eller malte / beiset trevirke på bålet.

Styret søker om dispensasjon for bålbrenning ved behov.

VAKTMESTER ( Leif ) –  ALTMULIGMANN ( Edvard ) –  BUTIKKEN ( Morten)

Alle disse flotte folka gjør samme jobb i år. Tusen takk for god innsats!

«VANNMANN»

Det jobbes med et prosjekt vedr. en  faggruppe som skal ta denne jobben som et team. Dette fordi det er en del forestående arbeid på rørsystemet vårt. In

Steinar gjorde for øvrig en stor innsats rundt dette i fjor.

VÅRCONTAINERE

Regler:

 1. Containere må stues optimalt- her er det MYE penger og spare for felleskapet!
 2. Avfall etter oppussing skal ikke kastes her – MÅ fjernes fra øya av hytte-eier på egen hånd.
 3. Hvite og Brune-varer samt spesialavfall skal være tydelig merket med hytte nr. og avgiften på kr. 300.- skal betales uoppfordret til kasserer. Trine, hytte 101
 4. Husholdningsavfall skal selvfølgelig ikke kastes i disse containerne J
 5. Er containeren full, ikke sett igjen ting utenfor. Ta det med opp igjen til en ny er kommet.
 6. Usikker på noe? Kontakt dugnad-sjef Geir. alexandersen.68@gmail.com hytte 27

DATOER OG MERKE SEG:

 • Vår-Containere står på Gamlebrygga: fra fredag 27 april- mandag 14 mai.
 • Strandrydding: Lørdag 28 april og Lørdag 5 mai kl. 12.00, oppmøte på Vellet
 • Generalforsamling med påfølgende medlemsmøte: Søndag 13 Mai kl. 12.00 på Vellet
 • Hans fest: Lørdag 23 Juni på Vellet. PS. Vi søker også om og brenne bålet på badeodden fredag 22 juni
 • Barnas Dag: Lørdag 4 August.

STATSBYGG – PLAN og BYGG – REGULERINGSPLANEN

Ny reguleringsplan for hytteøyene blir trolig vedtatt i løpet av året – og før det midlertidige bygge- og deleforbudet utløper 21.08.18. Prosessen har gått langsomt, men det planlegges nå et meklingsmøte mellom Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) og Fylkesmannen. PBE har gått inn for en reguleringsplan som styrene i hytteøyene i hovedsak støtter – det såkalte «alternativ 2». Fylkesmannens miljøvernavdeling har imidlertid fortsatt en rekke innvendinger. Dersom det ikke oppnås en enighet gjennom mekling blir saken sendt videre til departementet. Mye tyder på at det er der saken får en endelig avgjørelse. Mer info vil evt. komme til medlemsmøtet.

BOOKING AV VELLET

Hytteeiere har mulighet for leie av Vel-lokalet. Kontakt nest-leder for mere info. og ledige tider.

Her bør du følge med:

«Bleikøya Forum» på Facebook – åpent for alle å skrive. Vi oppfordrer til en hyggelig tone hytte-eiere i mellom J https://www.facebook.com/groups/209236646424/

Styrets egen informasjonsside på Facebook:

https://www.facebook.com/search/top/?q=bleik%C3%B8ya%20-%20styres%20informasjonsside

Bleikøyas egen nettside: https://www.bleikoya.net/

«KATTESAKEN»

Styret har blitt anmodet fra medlemmer om å endre regler for dyrehold, slik at det blir tillatt å la katter gå fritt på øya. Vi har utredet dette spørsmålet nærmere og vil legge frem til avstemning et forslag om oppmyking av båndtvang-reglene på medlemsmøtet etter generalforsamlingen.

Forslaget forsøker å balansere hensynet til katteeiere, naboer og sjøfuglreservatet. Mange har et sterkt engasjement i dette spørsmålet og vi oppfordrer medlemmene til å vurdere nøye argumenter for og i mot en opphevelse av båndtvangen for katter. Det vil selvsagt være anledning til å legge frem andre forslag til avstemning på medlemsmøtet, og vi oppfordrer hytte-eiere i «alle leire» til å forberede eventuelle andre forslag medlemmene kan stemme over. Det oppfordres også her til en saklig tone og til godt oppmøte fra alle som måtte ha en mening i saken slik at alle sider kan bli belyst. Det oppfordres også til å holde denne debatten til medlemsmøtet med avstemming, og borte fra sosiale medier.

Styrets forslag til avstemning vedlagt.

Vedlegg:

 • om kattesaken.
 • til alle hytte-eiere, skriv fra 2016. Vi ber om at hytte-eierne merker seg punktet vedrørende utbedringer og oppussing.
 • Innkalling til Generalforsamling

Oslo 23.03.2018

 

Med vennlig hilsen

Bleikøya Velforening.

Styret

 

 

 

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra medlemsmøtet 2017

Referat fra medlemsmøte Bleikøya velforening 2017

21.05.17

Årsberetningen ble godkjent med ny tekst, se referat fra Generalforsamling.

Informasjon ble gitt av brannvesenet om forebygging, varsling og slukking av brann. Medlemmene oppfordres til å sette seg inn i informasjonen og hjelpe til å holde øya sikker.

Dugnad

Duger informerte om årets strandrydning. Vår innsats meldes til Hold Norge Rent og er grunnlag for støtte.

Komitéer

Duger informerte om de gjeldene komitéene som velges av styret for ett år av gangen. Interessenter bes melde seg til styret.  Barnas Dag fortsetter med ett bytte, for St.Hansfesten må noen melde seg for styret.

Informasjon om asfaltverket

Ole-Berg Rusten informerte. Det er gitt midlertidig forbud for anlegget som ikke kan anses som vanlig havnevirksomhet. Forslaget ble behandlet politisk i bydel Nordstrand, med krav om fullstendig konsekvensutredning.

Eventuelt

          Høyttalerne er skiftet, det oppfordres til varsom bruk og begrenset volum

          Informasjonen fra brannvesenet (sjekklisten) blir videresendt til alle medlemmer, materiell fra brannvesenet legges i butikken

          Vann og kloakk til øyene: Arnfinn informerte. Anslagsvis kostnad opp mot 2 mill kr. Forslaget er sendt fra fellesstyret til Oslo kommune. Dette er et prosjekt som vil ligge langt frem i tid.

 

Referat fra medlemsmøte Bleikøya velforening 2017

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Referat Generalforsamling Bleikøya Velforening 2017

Til stede: 54 medlemmer

Møteleder: Lisa Magnor

Avtroppende styre:

·         Styreleder Lisa Magnor

·         Nestleder Ole Berg-Rusten

·         Kasserer Karin Aakermann

·         Medlem og fungerende sekretær Anita Kjenes

·         Varamedlem og fungerende duger Gunnar Alberg

 

Startet med 1 min stillhet for avdøde hytteeiere: Per Skaug hytte 82, og tidligere hytteeier hytte 70 Per Johnsen

Punkt 1. Innkalling

Innkalling godkjent uten innvendinger. Nye hytteeiere ønsket velkommen til øya.

Punkt 2. Valg av møteleder.

Lisa Magnor valgt uten innvendinger. Trine Johnsen og Hans Petter Gulbrandsen underskriver protokollen.

 

Punkt 3. Styrets årsberetning.

Innvending mot årsberetning fra hytte 22 Bjarte Buen angående punkt om renovasjon av vaktmesterhytta. Godkjenning av årsberetningen utsettes til etter punktet «Innkomne forslag»  – redegjørelse om prosessen rundt godkjenning av vaktmesterhytta.

Årsberetningen ble lest opp i sin helhet.  Resten av årsberetningen godkjent.

 

Punkt 4. Regnskap

Regnskapet ble lest opp i sin helhet.  

Spørsmål til regnskapet fra hytte 6: Kontainerleie – hva går i kontaineren, og burde mer vært betalt fra hytteeiere på grunn av spesialavfall? Posten «Diverse inntekter» inneholder flere innbetalinger fra hytteeiere for spesialavfall. Kontainerutgiften er likevel påtagelig for Velforeningen.

Spørsmål fra hytte 42 HP Johnsen: Kan vi droppe søppelkontainer i vinterhalvåret? Styret undersøker. Vi betaler for 1 vintertømming.

Hytte 55: Kommentar om at glass- og papir-kontainer er ikke her på vinteren

Hytte 64: Spørsmål rundt styrehonorar for dem som har trukket seg? Styrehonorar skal godkjennes av GF gjennom budsjettet og utbetales i etterkant.

Regnskapet godkjennes.         

 

Punkt 5

a) Budsjett 2017

Budsjettforslag legges frem. Ingen spørsmål til forslaget.

b) Ekstraordinært forslag: Reguleringssaken – beredskapskasse

Viser til ekstraordinært utsendt på mail om beredskapskasse for Fellestyret i forbindelse med reguleringssaken.

Hytte 51 redegjør for historikken rundt reguleringssaken.

Forslag 1: Styret ber om hytteeiernes aksept via votering til å behandle saken til tross for at den ikke er presentert i innkallingen.

Spørsmål hytte 44: Setter de andre øyene av tilsvarende? Svaret er ja, ca. 1000 kr hytte. 

Hytte 13: hva skal pengene brukes til? Det er ikke avklart enda, kan være rådgiving eller juridisk hjelp.

Votering:  54 for + 2 forhåndsstemmer, 0 mot. Forslaget er vedtatt.

Forslag 2: Dersom hytteeierne aksepterer at saken behandles, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å sette av 100 000 kr i årets budsjett til beredskapskasse for ekstern bistand i arbeidet med reguleringsplanen.

Votering: 54 for + 2 forhåndsstemmer, 0 mot. Forslaget er vedtatt.

Nytt budsjett fremlagt. Revidert budsjett vedtatt.

 

Punkt 6. Innkomne forslag.

Bjarte Buen, hytte 22 ønsket en redegjørelse for uroen i styret og rundt renoveringen av vaktmesterhytta. Årsberetningen er allerede opplest. Lisa Magnor utdypet styrets rolle og vurdering. Bjarte Buen redegjorde for sitt syn. Punktet utløste kommentarer og spørsmål fra salen. Etter at saken var godt belyst fra begge sider ble den ansett som tilbakelagt og at alle kunne rette blikket fremover.   

 

Årsberetningen endres og godkjennes før medlemsmøtet. Årsberetningen ble godkjent med følgende tekst: Renovasjon av Vaktmesterhytta: Som meddelt hytteeierne 19. desember i fjor ble den planlagte renoveringen av vaktmesterhytta satt på vent. Det sittende styret mener det er riktig å overlate saken til neste styre.

 

Punkt 7. Valg av nytt styre

Forslag til nytt styre:

·         Leder: Camilla Sylling Clausen (2 år)

·         Nestleder: Erik Hansen (1 år)

·         Sekretær: Hans Petter Johnsen (2 år)

·         Kasserer: Trine Johnsen (1 år)

·         Styremedlem: Ånund  Brottveit (2 år)

·         Vara: Line Marie Gulbrandsen (2 år)

·         Duger: Geir Alexandersen (1 år)

Valgkomité for neste år foreslås avtroppende leder og nestleder.

 

Bleikøya 21.05.17

 

 

——————————-                  ———————————–                                 ———————-

Lisa Magnor                                     Trine Johnsen                                                   Hans Petter Gulbrandsen

 

 Budsjett Revidert Bleikøya 2017 Årsberetning 2016 Revidert Referat Generalforsamling Bleikøya Velforening 2017 Referat fra medlemsmøte Bleikøya velforening 2017

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Innkalling til generalforsamling 2017

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

Årsberetning 2016 Regnskap Bleikøya 2016 Innkalling til generalforsamling 2017 Budsjett Bleikøya 2017

Innkalling til generalforsamling 2017

 

Det innkalles til generalforsamling i Bleikøya Velforening søndag 21.mai 2017 kl. 12.00 på Vellets hus på Bleikøya.

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Styrets årsberetning 2016
 4. Regnskap 2016
 5. Budsjett 2017
 • Innkomne forslag

Bjarte Buen, hytte 22, ønsker redegjørelse for følgende

 1. Prosessen angående renoveringen av vaktmesterhytten.
 2. Årsaken til at styreleder og to styremedlemmer trakk seg fra sine styreverv høsten

2016, hvorpå styreleder gikk inn igjen i styret uten å gå veien gjennom

Generalforsamlingen

 

 1. Valg

 

Følgende 4 styreposter er på valg ettersom medlemmene har hatt vervet i 2 år:

 • Styreleder (Lisa Magnor)
 • Sekretær (Svein Dybing)
 • 1 styremedlem (Anita Kjenes)
 • Varamedlem (Gunnar Alberg)

 

 

 

 

Kasserer (Karin Aakermann) har sittet i 1 år, men er på valg ettersom hytta er solgt.

Formelt har nestleder (Ole Berg Rusten) og styremedlem/duger (Kristine Sørfonden) 1 år igjen.

 

Umiddelbart etter Generalforsamling avholdes medlemsmøte.

Vi ønsker alle Velforeningens medlemmer velkommen.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Styret Bleikøya Velforening

 

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Vårbrev 2017

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

Vårbrev Bleikøya 2017 Medlemsliste Bleikøya – 2017

 

Våren er rett rundt hjørnet og vi gleder oss til ny sesong på Bleikøya! Det ligger an til å bli en flott vår, sommer og høst!

Her følger nyttig og praktisk informasjon.

 

 

Dugnad

Stor takk til alle som bidrar på dugnad! Dugnadsinnsatsen var god i sesongen som gikk, så det er god grunn til å være fornøyd!

 

Regler for dugnad:

I tillegg til felles strandrydding (2 timer), plikter hver hytte å delta på 6 timer dugnad pr sesong.

Gebyret for ikke å delta er kroner 500,- pr. dugnadstime.

Nedre aldersgrense for dugnadsdeltakere er 14 år. Det er ingen øvre aldersgrense.

Dugnaden følger hytta og de som benytter den. I de tilfeller hvor en eldre hytteeier er alene, ikke har barn/barnebarn å spørre om hjelp, kan man søke styret om fritak for dugnaden. Datoer for dugnadene kunngjøres på oppslagstavlene samt på Bleikøya Forum på Facebook.

 

Bålbrenning

Det er kommunalt forbud mot å brenne bål på øya.

Løv legges i egen kompost eller i kompostbinge ved Vellet. Etter 15. april og frem til St. Hans, legges kvist og grener på bålstedene ved Badeodden og ved Vellet.

Det er ikke lov å legge gammelt bygningsmateriell eller malte/beiset trevirke.

Etter St. Hans skal alt brennbart avfall kun legges ved bålplassen ved Vellet. Styret har ansvar for at bålene brennes etter søknad om dispensasjon.

 

Ny Altmuligmann

Edvard Røste er ny Altmuligmann og vi hilser ham velkommen. Takk til Morten Sterri som nå gir seg som Altmuligmann.

Leif Albinsson fortsetter som vaktmester.

Strandrydderjobben ble avviklet i fjor og oppgaven utføres nå på dugnad.

Butikken blir også i år drevet av Morten Sterri. Se oppslag i butikken vedr. åpningstider.

 

 

 

 

 

 

Gamlebrygga og vårcontainere

 

Regler:

 1. Containerne må stues optimalt – vi betaler mye for hver container
 2. Avfall etter oppussing kan ikke kastes her – hver enkelt hytteeier sørger selv for fjerning av dette
 3. Hvitevarer, TV-er og annet spesialavfall må være tydelig merket med navn og hyttenummer. Avgiften betales til styrets kasserer
 4. Husholdningsavfall – kastes i de oppsatte søppelstativene for restavfall på øya
 5. Ikke sett fra dere ting på brygga

 

Husk at containerne kun er til ordinært avfall som har samlet seg opp i løpet av året. De er ikke ment for avfall etter oppussing e.l. Ta kontakt med dugnadssjefen hvis dere har spørsmål om dette.

 

Rydding rundt Vellet

Området rundt Vellet er vårt fellesområde og det er viktig for alle å holde det ryddig og pent. Det har tidligere vært en utfordring med søppel og sneiper. Styret ser at det har vært en forbedring i forhold til forrige sesong og oppfordrer alle til å fortsette den gode jobben med ryddingen!

 

Bordtennisbordet

Bordtennisbordet vil bli satt ut på plenen så snart anledningen byr seg. Morten har utstyr i butikken som kan leies for en billig penge.

 

Datoer man må merke seg

Søppelcontainere på Gamlebrygga: Fredag 21. april – mandag 1. mai

Strandrydding: Lørdag 22. og 29. april. Oppmøte ved Velhuset kl 12.00

Generalforsamling: Søndag 21. mai kl 12.00

St. Hans fest: Lørdag 24. juni

Barnas dag: Lørdag 5. august

 

Reguleringsplan

Følg utviklingen på Oslo Kommunes hjemmesider

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=200711147 Styret oppfordrer hytteeierne til å melde seg til å ta verv i styret. Det er flere styremedlemmer på valg. Ta kontakt med valgkomiteen som består av Arnfinn Otterstad, hytte 83 og Astrid Aure, hytte 85.

 

 

 

Vi ønsker alle en flott sesong på øya!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bleikøya Velforening

 

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Referat fra Medlemsmøtet 2016

REFERAT

MEDLEMSMØTE ETTER GENERALFORSAMLING I BLEIKØYA VELFORENING 29. MAI 2016

 

Medlemsmøte ble arrangert like etter at årets Generalforsamling i Bleikøya Velforening var over.  Deltakerne var de samme som var med på Generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 

 • Valgkomite til Generalforsamlingen i 2017:

 

Avgåtte styremedlemmer fra siste styret: Astrid Aure og Arnfinn Otterstad

 

 • Valg av ny Miljø komite for 2016:

 

4 personer:

Erik Hansen, Johannes Brennhovd, Øystein Høvik og Anne-Marie Johnstad

 

 • Valg av komite for Barnas dag 2016:

 

4 personer:

Anita Kjenes, Ellen Lorentzen. Gjermund Stenberg Eriksen og Arne Jørgen Auberg

 

 • Valg av festkomite for St. Hans-festen 2016:

 

4 personer:

Hans Petter Johnsen. Trine Johnsen. Kristine Sørfonden, samt 1 som blir valgt senere.

 

 • Valg av flåteansvarlig 2016:

 

1 person:

Bjørn Bråthen

 

 • Forslag til ny dugnad struktur v/Arnfinn Otterstad

 

Forslaget gikk ut på å avlaste dugnadssjefen ved hjelp av personer med ekspertise fordelt på ulike grupper. Forslag til grupper: Vann, Trær som skal fjernes, Flora, Bygningsmasse etc.

 

 

 

 

 

Bålbrenning, regler:

 

Generelt så er det ikke lov å brenne bål på øya uten godkjenning. Det søkes hvert år for å få brenne på den ene dugnaden, for to St. Hansbål (badeodden 23. juni og vellet 24. juni) og på Barnas dag.

Ellers kan det bare brennes i bålpanne og da kun tørr kvister og materialer uten maling.

 

Hogging av trær:

 

Arnfinn orienterte om felling av trær. Se vedlegg som presiserer reglene for felling og beskjæring av trær. Vedlagt er også et flytskjema som illustrerer hvordan man går frem dersom det er ønske om å felle et tre.

 

Hageavfall:

 

Vi fortsetter med å frakte dette ned til vellet

 

Containere:

 

Det har denne våren igjen blitt kastet uønsket materiale i containeren. Noen har kastet en bensinkanne med bensin. Dette er meget brannfarlig og man oppfordrer hytteeierne til å skjerpe seg. I tillegg har noen kastet malingsspann med malingrester. Malingen har rent ut i containeren og ut på bilen som fraktet containeren. Dette medførte en ekstrautgift for oss på et par tusen kroner.

Malingsspann kan leveres på malingsmottak på Lindøya så slipper vi liknende utgifter i fremtiden.

 

Skilt:

 

Kristine Sørfonden påtok seg oppgaven om å få bestilt et skilt som blir satt opp i forbindelse med containeren. Her skal det stå klare retningslinjer for hva som kan kastes.

 

 • Brannvern:

 

Karin informerte om at alle hytter skal ha røykvarslere i alle etasjer og at disse skal sjekkes jevnlig.

Hytter med soverom på hems må også sørge for å ha rømningsvei fra hemsen. Det ble informert om at vinduet kan skiftes ut med et større uten en søknadsprosess slik at dette kan fungere som rømningsvei. Dette vinduet skal være stort nok til at en voksen mann kan komme seg ut. Det ble også anbefalt å ha en brannstige lett tilgjengelig.

Brannslukningsapparatene må snus og sjekkes årlig slik at man ser at pilen på apparatet står på grønt. Etter 10 år skal apparatet uansett skiftes med et nytt. Apparatene kan vanligvis leveres inn hos brannvesenet eller hos utsalgsteder som selger nye brannslukningsapparater.

 

 

 • Økning av priser:

 

 • Pga økte utgifter ved traktorkjøring økes denne til kr 200,- pr tur.
 • I denne prisen inngår kun traktor og sjåfø Eventuelle kostnader for av og pålessing kommer i tillegg og avtales med sjåføren
 • Prisen for leie av Vellet ble enstemmig besluttet ø

Nye priser:

Firma:             fra kr 3500,- til kr 5000,-

Lag/foreninger:          fra kr 1500,- til kr 5000,-

Hytteeiere privat:       fra kr 1200,- til kr 1500,-

 

De nye prisene har ikke tilbakevirkende kraft

 

 

 • Dotømming:

 

Det vil bli faste dager for dotømming. En dag i uken (fredag) utenom sesong. To dager i uken i sesongen (tirsdag og fredag). Hvis bøttene blir fulle er det mulig å ringe Morten Sterri for hjelp. (90938685)

Hyttene med egne toaletter kan lage en avtale med Morten. Hvis man ikke får i stand en slik avtale er det hytteeiers eget ansvar å bære bøtten opp til baksiden av dorekken. Her skal man sørge for at bøtten er godt forseglet med lokk.

Obs! Bøtten fra eget toalett skal ikke tømmes i en annen bøtte i dorekken.

 

 • Vi må undersøke mottak for farlig avfall.

 

 • Kristine Sørfonden foreslo å arrangere brunsneglekvelder med frivillige for å drepe sneglene med Nemaslug.

 

 Eventuelt:

 

 • Det ble lagt frem et forslag om oppgradering av lekeplassen som kunne gjennomføres ved bruk av dugnadstimer.

 

Styret ble oppfordret av medlem Torunn Alberg til å ikke informere hytte-eierne via Facebook siden det ikke er alle som bruker dette.

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar