Vårbrevet 2018

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

 

VÅRBREV 2018

Endelig er det litt vår i luften, og noen har allerede tyvstartet sesongen. Det er en herlig følelse det J

I fjor ventet vi lenge på den gode varme sommeren, men la oss håpe at den setter tidlig inn i år!

Her er litt praktisk info før sesongen er i gang for alvor. Egen innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte vil følge på et senere tidspunkt. Hold gjerne av datoen for møtet, søndag 13 mai kl 12.00 på Vellet. Styret oppfordrer alle hytteeiere å møte til dette ene felles møtet vi har i året!

DUGNAD

Veldig bra oppmøte på fjorårets dugnader og strandryddinger. Her kan vi være stolte av oss selv! La dette også være trenden for 2018.

For hver hytte kreves det 6 timer dugnad og 2 timer strandrydding. Gebyr for unnlatelse er kr. 500/t

Nedre aldersgrense er 14 år. Det er mulig for eldre hytte-eiere og søke om fritak, dersom de ikke har mulighet for hjelp fra familien.

Dugnadsdatoer vil kunngjøres på tavla og Facebook/Bleikøya Forum.  ALLE timer og evt. fritak skal avtales med Duger Geir. geir.alexandersen.68@gmail.com , hytte nr 27.

BÅLBRENNING

Det er kommunalt forbud mot å brenne bål på øya. Løv legges i egen kompost eller fraktes til komposthaugen ved stranda på Vellet.

 • Etter 15 April og frem til St.Hans kan kvist og grener legges på St.Hans bålet.
 • Etter St.Hans skal grener og kvist kun legges på bålet ved Vellet.

Det er IKKE lov og legge gammelt bygningsmateriale eller malte / beiset trevirke på bålet.

Styret søker om dispensasjon for bålbrenning ved behov.

VAKTMESTER ( Leif ) –  ALTMULIGMANN ( Edvard ) –  BUTIKKEN ( Morten)

Alle disse flotte folka gjør samme jobb i år. Tusen takk for god innsats!

«VANNMANN»

Det jobbes med et prosjekt vedr. en  faggruppe som skal ta denne jobben som et team. Dette fordi det er en del forestående arbeid på rørsystemet vårt. In

Steinar gjorde for øvrig en stor innsats rundt dette i fjor.

VÅRCONTAINERE

Regler:

 1. Containere må stues optimalt- her er det MYE penger og spare for felleskapet!
 2. Avfall etter oppussing skal ikke kastes her – MÅ fjernes fra øya av hytte-eier på egen hånd.
 3. Hvite og Brune-varer samt spesialavfall skal være tydelig merket med hytte nr. og avgiften på kr. 300.- skal betales uoppfordret til kasserer. Trine, hytte 101
 4. Husholdningsavfall skal selvfølgelig ikke kastes i disse containerne J
 5. Er containeren full, ikke sett igjen ting utenfor. Ta det med opp igjen til en ny er kommet.
 6. Usikker på noe? Kontakt dugnad-sjef Geir. alexandersen.68@gmail.com hytte 27

DATOER OG MERKE SEG:

 • Vår-Containere står på Gamlebrygga: fra fredag 27 april- mandag 14 mai.
 • Strandrydding: Lørdag 28 april og Lørdag 5 mai kl. 12.00, oppmøte på Vellet
 • Generalforsamling med påfølgende medlemsmøte: Søndag 13 Mai kl. 12.00 på Vellet
 • Hans fest: Lørdag 23 Juni på Vellet. PS. Vi søker også om og brenne bålet på badeodden fredag 22 juni
 • Barnas Dag: Lørdag 4 August.

STATSBYGG – PLAN og BYGG – REGULERINGSPLANEN

Ny reguleringsplan for hytteøyene blir trolig vedtatt i løpet av året – og før det midlertidige bygge- og deleforbudet utløper 21.08.18. Prosessen har gått langsomt, men det planlegges nå et meklingsmøte mellom Plan- og bygningsetaten i Oslo (PBE) og Fylkesmannen. PBE har gått inn for en reguleringsplan som styrene i hytteøyene i hovedsak støtter – det såkalte «alternativ 2». Fylkesmannens miljøvernavdeling har imidlertid fortsatt en rekke innvendinger. Dersom det ikke oppnås en enighet gjennom mekling blir saken sendt videre til departementet. Mye tyder på at det er der saken får en endelig avgjørelse. Mer info vil evt. komme til medlemsmøtet.

BOOKING AV VELLET

Hytteeiere har mulighet for leie av Vel-lokalet. Kontakt nest-leder for mere info. og ledige tider.

Her bør du følge med:

«Bleikøya Forum» på Facebook – åpent for alle å skrive. Vi oppfordrer til en hyggelig tone hytte-eiere i mellom J https://www.facebook.com/groups/209236646424/

Styrets egen informasjonsside på Facebook:

https://www.facebook.com/search/top/?q=bleik%C3%B8ya%20-%20styres%20informasjonsside

Bleikøyas egen nettside: https://www.bleikoya.net/

«KATTESAKEN»

Styret har blitt anmodet fra medlemmer om å endre regler for dyrehold, slik at det blir tillatt å la katter gå fritt på øya. Vi har utredet dette spørsmålet nærmere og vil legge frem til avstemning et forslag om oppmyking av båndtvang-reglene på medlemsmøtet etter generalforsamlingen.

Forslaget forsøker å balansere hensynet til katteeiere, naboer og sjøfuglreservatet. Mange har et sterkt engasjement i dette spørsmålet og vi oppfordrer medlemmene til å vurdere nøye argumenter for og i mot en opphevelse av båndtvangen for katter. Det vil selvsagt være anledning til å legge frem andre forslag til avstemning på medlemsmøtet, og vi oppfordrer hytte-eiere i «alle leire» til å forberede eventuelle andre forslag medlemmene kan stemme over. Det oppfordres også her til en saklig tone og til godt oppmøte fra alle som måtte ha en mening i saken slik at alle sider kan bli belyst. Det oppfordres også til å holde denne debatten til medlemsmøtet med avstemming, og borte fra sosiale medier.

Styrets forslag til avstemning vedlagt.

Vedlegg:

 • om kattesaken.
 • til alle hytte-eiere, skriv fra 2016. Vi ber om at hytte-eierne merker seg punktet vedrørende utbedringer og oppussing.
 • Innkalling til Generalforsamling

Oslo 23.03.2018

 

Med vennlig hilsen

Bleikøya Velforening.

Styret

 

 

 

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra medlemsmøtet 2017

Referat fra medlemsmøte Bleikøya velforening 2017

21.05.17

Årsberetningen ble godkjent med ny tekst, se referat fra Generalforsamling.

Informasjon ble gitt av brannvesenet om forebygging, varsling og slukking av brann. Medlemmene oppfordres til å sette seg inn i informasjonen og hjelpe til å holde øya sikker.

Dugnad

Duger informerte om årets strandrydning. Vår innsats meldes til Hold Norge Rent og er grunnlag for støtte.

Komitéer

Duger informerte om de gjeldene komitéene som velges av styret for ett år av gangen. Interessenter bes melde seg til styret.  Barnas Dag fortsetter med ett bytte, for St.Hansfesten må noen melde seg for styret.

Informasjon om asfaltverket

Ole-Berg Rusten informerte. Det er gitt midlertidig forbud for anlegget som ikke kan anses som vanlig havnevirksomhet. Forslaget ble behandlet politisk i bydel Nordstrand, med krav om fullstendig konsekvensutredning.

Eventuelt

          Høyttalerne er skiftet, det oppfordres til varsom bruk og begrenset volum

          Informasjonen fra brannvesenet (sjekklisten) blir videresendt til alle medlemmer, materiell fra brannvesenet legges i butikken

          Vann og kloakk til øyene: Arnfinn informerte. Anslagsvis kostnad opp mot 2 mill kr. Forslaget er sendt fra fellesstyret til Oslo kommune. Dette er et prosjekt som vil ligge langt frem i tid.

 

Referat fra medlemsmøte Bleikøya velforening 2017

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2017

Referat Generalforsamling Bleikøya Velforening 2017

Til stede: 54 medlemmer

Møteleder: Lisa Magnor

Avtroppende styre:

·         Styreleder Lisa Magnor

·         Nestleder Ole Berg-Rusten

·         Kasserer Karin Aakermann

·         Medlem og fungerende sekretær Anita Kjenes

·         Varamedlem og fungerende duger Gunnar Alberg

 

Startet med 1 min stillhet for avdøde hytteeiere: Per Skaug hytte 82, og tidligere hytteeier hytte 70 Per Johnsen

Punkt 1. Innkalling

Innkalling godkjent uten innvendinger. Nye hytteeiere ønsket velkommen til øya.

Punkt 2. Valg av møteleder.

Lisa Magnor valgt uten innvendinger. Trine Johnsen og Hans Petter Gulbrandsen underskriver protokollen.

 

Punkt 3. Styrets årsberetning.

Innvending mot årsberetning fra hytte 22 Bjarte Buen angående punkt om renovasjon av vaktmesterhytta. Godkjenning av årsberetningen utsettes til etter punktet «Innkomne forslag»  – redegjørelse om prosessen rundt godkjenning av vaktmesterhytta.

Årsberetningen ble lest opp i sin helhet.  Resten av årsberetningen godkjent.

 

Punkt 4. Regnskap

Regnskapet ble lest opp i sin helhet.  

Spørsmål til regnskapet fra hytte 6: Kontainerleie – hva går i kontaineren, og burde mer vært betalt fra hytteeiere på grunn av spesialavfall? Posten «Diverse inntekter» inneholder flere innbetalinger fra hytteeiere for spesialavfall. Kontainerutgiften er likevel påtagelig for Velforeningen.

Spørsmål fra hytte 42 HP Johnsen: Kan vi droppe søppelkontainer i vinterhalvåret? Styret undersøker. Vi betaler for 1 vintertømming.

Hytte 55: Kommentar om at glass- og papir-kontainer er ikke her på vinteren

Hytte 64: Spørsmål rundt styrehonorar for dem som har trukket seg? Styrehonorar skal godkjennes av GF gjennom budsjettet og utbetales i etterkant.

Regnskapet godkjennes.         

 

Punkt 5

a) Budsjett 2017

Budsjettforslag legges frem. Ingen spørsmål til forslaget.

b) Ekstraordinært forslag: Reguleringssaken – beredskapskasse

Viser til ekstraordinært utsendt på mail om beredskapskasse for Fellestyret i forbindelse med reguleringssaken.

Hytte 51 redegjør for historikken rundt reguleringssaken.

Forslag 1: Styret ber om hytteeiernes aksept via votering til å behandle saken til tross for at den ikke er presentert i innkallingen.

Spørsmål hytte 44: Setter de andre øyene av tilsvarende? Svaret er ja, ca. 1000 kr hytte. 

Hytte 13: hva skal pengene brukes til? Det er ikke avklart enda, kan være rådgiving eller juridisk hjelp.

Votering:  54 for + 2 forhåndsstemmer, 0 mot. Forslaget er vedtatt.

Forslag 2: Dersom hytteeierne aksepterer at saken behandles, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å sette av 100 000 kr i årets budsjett til beredskapskasse for ekstern bistand i arbeidet med reguleringsplanen.

Votering: 54 for + 2 forhåndsstemmer, 0 mot. Forslaget er vedtatt.

Nytt budsjett fremlagt. Revidert budsjett vedtatt.

 

Punkt 6. Innkomne forslag.

Bjarte Buen, hytte 22 ønsket en redegjørelse for uroen i styret og rundt renoveringen av vaktmesterhytta. Årsberetningen er allerede opplest. Lisa Magnor utdypet styrets rolle og vurdering. Bjarte Buen redegjorde for sitt syn. Punktet utløste kommentarer og spørsmål fra salen. Etter at saken var godt belyst fra begge sider ble den ansett som tilbakelagt og at alle kunne rette blikket fremover.   

 

Årsberetningen endres og godkjennes før medlemsmøtet. Årsberetningen ble godkjent med følgende tekst: Renovasjon av Vaktmesterhytta: Som meddelt hytteeierne 19. desember i fjor ble den planlagte renoveringen av vaktmesterhytta satt på vent. Det sittende styret mener det er riktig å overlate saken til neste styre.

 

Punkt 7. Valg av nytt styre

Forslag til nytt styre:

·         Leder: Camilla Sylling Clausen (2 år)

·         Nestleder: Erik Hansen (1 år)

·         Sekretær: Hans Petter Johnsen (2 år)

·         Kasserer: Trine Johnsen (1 år)

·         Styremedlem: Ånund  Brottveit (2 år)

·         Vara: Line Marie Gulbrandsen (2 år)

·         Duger: Geir Alexandersen (1 år)

Valgkomité for neste år foreslås avtroppende leder og nestleder.

 

Bleikøya 21.05.17

 

 

——————————-                  ———————————–                                 ———————-

Lisa Magnor                                     Trine Johnsen                                                   Hans Petter Gulbrandsen

 

 Budsjett Revidert Bleikøya 2017 Årsberetning 2016 Revidert Referat Generalforsamling Bleikøya Velforening 2017 Referat fra medlemsmøte Bleikøya velforening 2017

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Innkalling til generalforsamling 2017

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

Årsberetning 2016 Regnskap Bleikøya 2016 Innkalling til generalforsamling 2017 Budsjett Bleikøya 2017

Innkalling til generalforsamling 2017

 

Det innkalles til generalforsamling i Bleikøya Velforening søndag 21.mai 2017 kl. 12.00 på Vellets hus på Bleikøya.

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Styrets årsberetning 2016
 4. Regnskap 2016
 5. Budsjett 2017
 • Innkomne forslag

Bjarte Buen, hytte 22, ønsker redegjørelse for følgende

 1. Prosessen angående renoveringen av vaktmesterhytten.
 2. Årsaken til at styreleder og to styremedlemmer trakk seg fra sine styreverv høsten

2016, hvorpå styreleder gikk inn igjen i styret uten å gå veien gjennom

Generalforsamlingen

 

 1. Valg

 

Følgende 4 styreposter er på valg ettersom medlemmene har hatt vervet i 2 år:

 • Styreleder (Lisa Magnor)
 • Sekretær (Svein Dybing)
 • 1 styremedlem (Anita Kjenes)
 • Varamedlem (Gunnar Alberg)

 

 

 

 

Kasserer (Karin Aakermann) har sittet i 1 år, men er på valg ettersom hytta er solgt.

Formelt har nestleder (Ole Berg Rusten) og styremedlem/duger (Kristine Sørfonden) 1 år igjen.

 

Umiddelbart etter Generalforsamling avholdes medlemsmøte.

Vi ønsker alle Velforeningens medlemmer velkommen.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Styret Bleikøya Velforening

 

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Vårbrev 2017

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

Vårbrev Bleikøya 2017 Medlemsliste Bleikøya – 2017

 

Våren er rett rundt hjørnet og vi gleder oss til ny sesong på Bleikøya! Det ligger an til å bli en flott vår, sommer og høst!

Her følger nyttig og praktisk informasjon.

 

 

Dugnad

Stor takk til alle som bidrar på dugnad! Dugnadsinnsatsen var god i sesongen som gikk, så det er god grunn til å være fornøyd!

 

Regler for dugnad:

I tillegg til felles strandrydding (2 timer), plikter hver hytte å delta på 6 timer dugnad pr sesong.

Gebyret for ikke å delta er kroner 500,- pr. dugnadstime.

Nedre aldersgrense for dugnadsdeltakere er 14 år. Det er ingen øvre aldersgrense.

Dugnaden følger hytta og de som benytter den. I de tilfeller hvor en eldre hytteeier er alene, ikke har barn/barnebarn å spørre om hjelp, kan man søke styret om fritak for dugnaden. Datoer for dugnadene kunngjøres på oppslagstavlene samt på Bleikøya Forum på Facebook.

 

Bålbrenning

Det er kommunalt forbud mot å brenne bål på øya.

Løv legges i egen kompost eller i kompostbinge ved Vellet. Etter 15. april og frem til St. Hans, legges kvist og grener på bålstedene ved Badeodden og ved Vellet.

Det er ikke lov å legge gammelt bygningsmateriell eller malte/beiset trevirke.

Etter St. Hans skal alt brennbart avfall kun legges ved bålplassen ved Vellet. Styret har ansvar for at bålene brennes etter søknad om dispensasjon.

 

Ny Altmuligmann

Edvard Røste er ny Altmuligmann og vi hilser ham velkommen. Takk til Morten Sterri som nå gir seg som Altmuligmann.

Leif Albinsson fortsetter som vaktmester.

Strandrydderjobben ble avviklet i fjor og oppgaven utføres nå på dugnad.

Butikken blir også i år drevet av Morten Sterri. Se oppslag i butikken vedr. åpningstider.

 

 

 

 

 

 

Gamlebrygga og vårcontainere

 

Regler:

 1. Containerne må stues optimalt – vi betaler mye for hver container
 2. Avfall etter oppussing kan ikke kastes her – hver enkelt hytteeier sørger selv for fjerning av dette
 3. Hvitevarer, TV-er og annet spesialavfall må være tydelig merket med navn og hyttenummer. Avgiften betales til styrets kasserer
 4. Husholdningsavfall – kastes i de oppsatte søppelstativene for restavfall på øya
 5. Ikke sett fra dere ting på brygga

 

Husk at containerne kun er til ordinært avfall som har samlet seg opp i løpet av året. De er ikke ment for avfall etter oppussing e.l. Ta kontakt med dugnadssjefen hvis dere har spørsmål om dette.

 

Rydding rundt Vellet

Området rundt Vellet er vårt fellesområde og det er viktig for alle å holde det ryddig og pent. Det har tidligere vært en utfordring med søppel og sneiper. Styret ser at det har vært en forbedring i forhold til forrige sesong og oppfordrer alle til å fortsette den gode jobben med ryddingen!

 

Bordtennisbordet

Bordtennisbordet vil bli satt ut på plenen så snart anledningen byr seg. Morten har utstyr i butikken som kan leies for en billig penge.

 

Datoer man må merke seg

Søppelcontainere på Gamlebrygga: Fredag 21. april – mandag 1. mai

Strandrydding: Lørdag 22. og 29. april. Oppmøte ved Velhuset kl 12.00

Generalforsamling: Søndag 21. mai kl 12.00

St. Hans fest: Lørdag 24. juni

Barnas dag: Lørdag 5. august

 

Reguleringsplan

Følg utviklingen på Oslo Kommunes hjemmesider

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=200711147 Styret oppfordrer hytteeierne til å melde seg til å ta verv i styret. Det er flere styremedlemmer på valg. Ta kontakt med valgkomiteen som består av Arnfinn Otterstad, hytte 83 og Astrid Aure, hytte 85.

 

 

 

Vi ønsker alle en flott sesong på øya!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bleikøya Velforening

 

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Referat fra Medlemsmøtet 2016

REFERAT

MEDLEMSMØTE ETTER GENERALFORSAMLING I BLEIKØYA VELFORENING 29. MAI 2016

 

Medlemsmøte ble arrangert like etter at årets Generalforsamling i Bleikøya Velforening var over.  Deltakerne var de samme som var med på Generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 

 • Valgkomite til Generalforsamlingen i 2017:

 

Avgåtte styremedlemmer fra siste styret: Astrid Aure og Arnfinn Otterstad

 

 • Valg av ny Miljø komite for 2016:

 

4 personer:

Erik Hansen, Johannes Brennhovd, Øystein Høvik og Anne-Marie Johnstad

 

 • Valg av komite for Barnas dag 2016:

 

4 personer:

Anita Kjenes, Ellen Lorentzen. Gjermund Stenberg Eriksen og Arne Jørgen Auberg

 

 • Valg av festkomite for St. Hans-festen 2016:

 

4 personer:

Hans Petter Johnsen. Trine Johnsen. Kristine Sørfonden, samt 1 som blir valgt senere.

 

 • Valg av flåteansvarlig 2016:

 

1 person:

Bjørn Bråthen

 

 • Forslag til ny dugnad struktur v/Arnfinn Otterstad

 

Forslaget gikk ut på å avlaste dugnadssjefen ved hjelp av personer med ekspertise fordelt på ulike grupper. Forslag til grupper: Vann, Trær som skal fjernes, Flora, Bygningsmasse etc.

 

 

 

 

 

Bålbrenning, regler:

 

Generelt så er det ikke lov å brenne bål på øya uten godkjenning. Det søkes hvert år for å få brenne på den ene dugnaden, for to St. Hansbål (badeodden 23. juni og vellet 24. juni) og på Barnas dag.

Ellers kan det bare brennes i bålpanne og da kun tørr kvister og materialer uten maling.

 

Hogging av trær:

 

Arnfinn orienterte om felling av trær. Se vedlegg som presiserer reglene for felling og beskjæring av trær. Vedlagt er også et flytskjema som illustrerer hvordan man går frem dersom det er ønske om å felle et tre.

 

Hageavfall:

 

Vi fortsetter med å frakte dette ned til vellet

 

Containere:

 

Det har denne våren igjen blitt kastet uønsket materiale i containeren. Noen har kastet en bensinkanne med bensin. Dette er meget brannfarlig og man oppfordrer hytteeierne til å skjerpe seg. I tillegg har noen kastet malingsspann med malingrester. Malingen har rent ut i containeren og ut på bilen som fraktet containeren. Dette medførte en ekstrautgift for oss på et par tusen kroner.

Malingsspann kan leveres på malingsmottak på Lindøya så slipper vi liknende utgifter i fremtiden.

 

Skilt:

 

Kristine Sørfonden påtok seg oppgaven om å få bestilt et skilt som blir satt opp i forbindelse med containeren. Her skal det stå klare retningslinjer for hva som kan kastes.

 

 • Brannvern:

 

Karin informerte om at alle hytter skal ha røykvarslere i alle etasjer og at disse skal sjekkes jevnlig.

Hytter med soverom på hems må også sørge for å ha rømningsvei fra hemsen. Det ble informert om at vinduet kan skiftes ut med et større uten en søknadsprosess slik at dette kan fungere som rømningsvei. Dette vinduet skal være stort nok til at en voksen mann kan komme seg ut. Det ble også anbefalt å ha en brannstige lett tilgjengelig.

Brannslukningsapparatene må snus og sjekkes årlig slik at man ser at pilen på apparatet står på grønt. Etter 10 år skal apparatet uansett skiftes med et nytt. Apparatene kan vanligvis leveres inn hos brannvesenet eller hos utsalgsteder som selger nye brannslukningsapparater.

 

 

 • Økning av priser:

 

 • Pga økte utgifter ved traktorkjøring økes denne til kr 200,- pr tur.
 • I denne prisen inngår kun traktor og sjåfø Eventuelle kostnader for av og pålessing kommer i tillegg og avtales med sjåføren
 • Prisen for leie av Vellet ble enstemmig besluttet ø

Nye priser:

Firma:             fra kr 3500,- til kr 5000,-

Lag/foreninger:          fra kr 1500,- til kr 5000,-

Hytteeiere privat:       fra kr 1200,- til kr 1500,-

 

De nye prisene har ikke tilbakevirkende kraft

 

 

 • Dotømming:

 

Det vil bli faste dager for dotømming. En dag i uken (fredag) utenom sesong. To dager i uken i sesongen (tirsdag og fredag). Hvis bøttene blir fulle er det mulig å ringe Morten Sterri for hjelp. (90938685)

Hyttene med egne toaletter kan lage en avtale med Morten. Hvis man ikke får i stand en slik avtale er det hytteeiers eget ansvar å bære bøtten opp til baksiden av dorekken. Her skal man sørge for at bøtten er godt forseglet med lokk.

Obs! Bøtten fra eget toalett skal ikke tømmes i en annen bøtte i dorekken.

 

 • Vi må undersøke mottak for farlig avfall.

 

 • Kristine Sørfonden foreslo å arrangere brunsneglekvelder med frivillige for å drepe sneglene med Nemaslug.

 

 Eventuelt:

 

 • Det ble lagt frem et forslag om oppgradering av lekeplassen som kunne gjennomføres ved bruk av dugnadstimer.

 

Styret ble oppfordret av medlem Torunn Alberg til å ikke informere hytte-eierne via Facebook siden det ikke er alle som bruker dette.

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2016

REFERAT GENERALFORSAMLING BLEIKØYA VELFORENING

NDAG 29. MAI 2016. KLOKKA 12.00

 

 

Sted:                           Vellets hus på Bleikøya.

 

 

Styret:                         Lisa Magnor, Karin Aakermann, Anita Kjenes, Arnfinn Otterstad, Svein Dybing. Gunnar Alberg møtte for Astrid Aure.

 

Antall hytteeiere:       32

 

Møtet startet med ett minutts stillhet for å hedre to hytteeiere som har avgått ved døden siden sist, Asbjørn Valton hytte 80 og Åse Illian hytte 90.

 

Dagsorden:

 

 • Godkjenning av innkalling. 2) Valg av Mø 3) Styrets årsberetning 2015. 4) Regnskap 2015. 5) Budsjett 2016. 6) Innkomne forslag. 7) Valg

 

 • Møteinnkalling ble enstemmig godkjent.
 • Lisa Magnor ble valgt som møteleder og Svein Dybing som referent. Ole Berg Rusten og Hans Petter Gulbrandsen ble valgt til å underskrive protokollen.
 • Årsberetningen ble enstemmig godkjent
 • Regnskap 2015: Karin la fram regnskapet og gikk igjennom de viktigste postene og svarte på spørsmå Regnskapet ble enstemmig godkjent.
 • Budsjett 2016: Karin orienterte og forklarte hvorfor styret gikk inn for å øke hyttekontingenten fra i å Vi har hatt store utgifter for å reparere Gamlebrygga og Stupebrettet på Bade-odden. Både Gamlebrygga og Stupebrett er ferdigreparert.

Nye oppgaver som venter er blant annet en oppgradering av Vaktmesterboligen, velhuset og dansegulvet.

På Vaktmesterboligen er det hentet inn to anbud og da hos firma med tilknytning til øya. Anbudene var på ca. kr 230 000. Endelig valg av anbud blir gjort på et senere styremøte.

Etter en lengre diskusjon om økning av hyttekontingenten, vedtok Generalforsamlingen å øke årskontingenten permanent fra kr 4500,- til kr 6000,- pr. år. Styret forklarte at av økningen på kr 1500,-  er kr 500,- indeksregulert og kr 1000,- satt opp til økte utgifter i årene som kommer.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 

 • Innkomne forslag: Det er ikke kommet inn noen forslag til Generalforsamlingen

 

Valg: Nestleder, Kasserer og Dugnadssjef er på valg.

 

Som ny nestleder har Velforeningens valg-komite innstilt Ole A. Berg-Rusten.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg på Karin Aakermann som kasserer og foreslo Kristine Sørfonden som ny dugnadssjef.

 

Alle tre ble enstemmig valgt.

 

Leder Lisa Magnor takket av avtrappende styremedlemmer. Hun takket også tidligere vannansvarlig Knut Johnstad for mange års innsats. Ny vannansvarlig er Steinar Mørk.

 

Generalforsamlingen sluttet klokken 12.40

GENERALFORSAMLINGEN BLEIKØYA VELFORENING 29. mai 2016 GENERALFORSAMLINGEN BLEIKØYA VELFORENING 29. mai 2016 GENERALFORSAMLINGEN BLEIKØYA VELFORENING 29. mai 2016 Regler for felling og beskjæring av trær (1) Regler for felling og beskjæring av trær (1) Regler for felling og beskjæring av trær (1) Flytdiagram for felling og beskjæring av trær Flytdiagram for felling og beskjæring av trær Flytdiagram for felling og beskjæring av trær

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Innkalling til generalforsamling 2016

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

 

Budsjett Bleikøya 2016 Årsberetning 2015 Innkalling til generalforsamling 2016 Regnskap – innbet. kont .dugn. strøm 2013 Informasjon til alle hytteeiere på

Innkalling til generalforsamling 2016

Det innkalles til generalforsamling i Bleikøya Velforening SØNDAG  29.mai 2015 kl. 1200 på

Vellets hus på Bleikøya.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Styrets årsberetning 2015
 4. Regnskap 2015
 5. Budsjett 2016
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

Verv som er på valg er: Nestleder, styremedlem, (duger) og kasserer.

Umiddelbart etter Generalforsamling avholdes medlemsmøte.

Vi ønsker alle Velforeningens medlemmer velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret Bleikøya Velforening.

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Vårbrev 2016

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

VÅRBREV 2016                                                                                       

 

Våren er like rundt hjørnet og vi gjør oss klare for enda en ny sesong på Bleikøya! Vi ser frem til en flott vår, sommer og høst på øya vår!

Her følger nyttig og praktisk informasjon. Vi ber dere om å legge merke til spesielt to punkter; Dugnad og Søppel på Gamlebrygga.

 

 

Fergen:

Den store forandringen med ferja flyttet fra Vippetangen til Rådhuskaien i fjorårets sesong, har stort sett gått fint. Det virker som om folk flest er fornøyd med avløp fra Rådhuskaien. Rutetider finnes på ruter.no.

 

Reguleringsplan:

Osloøyene har samlet sendt inn sine kommentarer til forslaget til reguleringsplan som nå skal ligge til politisk behandling. Med nytt bystyre er det usikkert når vedtak vil bli fattet, så nå er det bare å vente.

 

Dugnad:

Stort takk til alle som står på for å holde øya vår ryddig og fin! Uten dugnadsinnsatsen vokser det igjen og bygninger forfaller.

Til dere som ikke deltar – nå er det på tide!

 

Reglene for dugnad er som følger:

I tillegg til felles strandrydding (minst 2 timer), plikter hver hytte å delta på minst 6 timer dugnad pr sesong.

Gebyret for ikke å delta er kroner 500,- pr. dugnadstime.

Nedre aldersgrense for dugnadsdeltakere er 14 år. Det er ingen øvre aldersgrense. Dugnaden følger hytta og de som benytter den. I de tilfeller hvor en eldre hytteeier er alene, ikke har barn/barnebarn å spørre om hjelp, kan man søke styret om fritak for dugnaden.

Datoer for dugnadene kunngjøres på oppslagstavlene samt på Bleikøya Forum på Facebook.

 

Bålbrenning:

Det er kommunalt forbud mot å brenne bål på øya.

Løv legges i egen kompost eller i kompostbinge ved Vellet. Etter 15. April og frem til St. Hans, legges brennbart avfall på bålstedene ved Badeodden og ved Vellet.

Det er ikke lov å legge gammelt byggmateriell eller malte/beiset trevirke.

Etter St. Hans skal alt brennbart avfall kun legges ved bålplassen ved Vellet. Bålene brennes av Styret etter søknad om dispensasjon.

 

Styret vil søke om tillatelse ved følgende anledninger (datoer, se eget punkt).

St. Hans-fest på Vellet

Bål på Badeodden

Barnas Dag på Vellet

 

Søppel på Gamlebrygga:

Det var i 2015 en stor utfordring med flytende søppel på brygga i perioden hvor søppelcontainerne var utplassert. Når containerne var fulle ble det lagt søppel rett på brygga. Hvitevarer ble som årene før, plassert uten merking av hyttenummer.

 

Denne holdningen endres!

Vi oppfordrer derfor alle om å følge disse enkle reglene:

 1. Containerne må stues kontinuerlig – ta et tak før du kaster – plassér smart!
 2. Avfall etter oppussing kan ikke kastes her – hver enkelt hytteeier må selv sørge for fjerning av dette
 3. Hvitevarer, TV-er og annet spesialavfall må være tydelig merket med navn og hyttenummer. Avgiften betales til Karin Aakermann (hytte 14)
 4. Husholdningsavfall – kastes i de oppsatte søppelstativene for restavfall på øya
 5. Ikke sett fra dere ting på brygga

 

Husk at containerne kun er til ordinært avfall som har samlet seg opp i løpet av året. De er ikke ment for avfall etter oppussing e.l. Den enkelte hytte-eier må selv sørge for fjerning av slikt avfall. Ta kontakt med dugnadssjefen hvis dere har spørsmål om dette.

 

Oppgraderinger:

I 2014 ble området rundt vaktmesterhytta oppgradert. De som jobbet med dette gjorde en flott jobb! I 2016 er det Gamlebrygga og stupebrettet ved Badeodden som står for tur. Oppgraderingen vil starte så snart isen har sluppet taket.

 

Vannansvarlig:

Vi retter et stor takk til Knut for mangeårig innsats som ansvarlig for vannet på øya. Det er satt stor pris på den gode jobben som er gjort.

Samtidig hilser vi ny vannansvarlig på øya, Steinar Mørk, velkommen.

 

 

Leif Albinsson fortsetter som vaktmester.

Strandrydder er Erik Tobiassen.

Altmuligmann er Morten Sterri.

Butikken blir også i år drevet av Morten Sterri. Se oppslag i butikken vedr. åpningstider.

Styret oppfordrer hytteeierne til å benytte butikken for å sikre en drivverdig omsetning.

 

Opprydding rundt Vellet:

Området rundt Vellet er vårt fellesområde og vi skal holde det ryddig og pent.

Under fjorårets sesong var det en utfordring med søppel og sneiper. Vi minner derfor om behovet for rydding etter bruk.

Det vil i år bli plassert ekstra søppelkasser og sneipebøtter ved sitteplassene og vi er overbevist om at det i år blir et bra rydde-år!

 

Bordtennisbordet:

Det virker som om små og store satte pris på Vellets nye bordtennisbord. Vi minner om at man får kjøpt meget rimelig utstyr i sportsforretningene. I tillegg har Morten utstyr i butikken som kan leies for en billig penge. Ellers må vi alle ta vare på utstyret og minne barna om at bordtennisbordet ikke er et klatrestativ!

 

Datoer man må merke seg:                                              

Fredag 15.april til 2. mai: Containere på Gamlebrygga

Lørdag 16. og 30. april: Strandrydding

Søndag 29. mai: Generalforsamling

Lørdag 25. juni: St. Hans fest

Lørdag 6. august: Barnas dag

 

Forslag til generalforsamling og medlemsmøte må sendes styret senest 1. mai,

Mailadresse: bleikoya@gmail.com

 

Oppdatert regelverk vil bli sendt ut av styret i god tid før generalforsamling og medlemsmøte. Oppfordrer hytteeierne til å skrive ut og ha dette tilgjengelig.

 

 

Vi ønsker alle en flott sesong på øya!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bleikøya Velforening

 

Vårbrev Bleikøya 2016 11.03.16

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Reguleringssaken

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=bleik%F8ya&S=1&sakstype=300

 

Reviderte bestemmelser – Bleikoeya Lindoeya Nakholmen – alternativ 2 – 20150719

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar