Innkalling til generalforsamling 2016

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

 

Budsjett Bleikøya 2016 Årsberetning 2015 Innkalling til generalforsamling 2016 Regnskap – innbet. kont .dugn. strøm 2013 Informasjon til alle hytteeiere på

Innkalling til generalforsamling 2016

Det innkalles til generalforsamling i Bleikøya Velforening SØNDAG  29.mai 2015 kl. 1200 på

Vellets hus på Bleikøya.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Styrets årsberetning 2015
 4. Regnskap 2015
 5. Budsjett 2016
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

Verv som er på valg er: Nestleder, styremedlem, (duger) og kasserer.

Umiddelbart etter Generalforsamling avholdes medlemsmøte.

Vi ønsker alle Velforeningens medlemmer velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret Bleikøya Velforening.

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Vårbrev 2016

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

VÅRBREV 2016                                                                                       

 

Våren er like rundt hjørnet og vi gjør oss klare for enda en ny sesong på Bleikøya! Vi ser frem til en flott vår, sommer og høst på øya vår!

Her følger nyttig og praktisk informasjon. Vi ber dere om å legge merke til spesielt to punkter; Dugnad og Søppel på Gamlebrygga.

 

 

Fergen:

Den store forandringen med ferja flyttet fra Vippetangen til Rådhuskaien i fjorårets sesong, har stort sett gått fint. Det virker som om folk flest er fornøyd med avløp fra Rådhuskaien. Rutetider finnes på ruter.no.

 

Reguleringsplan:

Osloøyene har samlet sendt inn sine kommentarer til forslaget til reguleringsplan som nå skal ligge til politisk behandling. Med nytt bystyre er det usikkert når vedtak vil bli fattet, så nå er det bare å vente.

 

Dugnad:

Stort takk til alle som står på for å holde øya vår ryddig og fin! Uten dugnadsinnsatsen vokser det igjen og bygninger forfaller.

Til dere som ikke deltar – nå er det på tide!

 

Reglene for dugnad er som følger:

I tillegg til felles strandrydding (minst 2 timer), plikter hver hytte å delta på minst 6 timer dugnad pr sesong.

Gebyret for ikke å delta er kroner 500,- pr. dugnadstime.

Nedre aldersgrense for dugnadsdeltakere er 14 år. Det er ingen øvre aldersgrense. Dugnaden følger hytta og de som benytter den. I de tilfeller hvor en eldre hytteeier er alene, ikke har barn/barnebarn å spørre om hjelp, kan man søke styret om fritak for dugnaden.

Datoer for dugnadene kunngjøres på oppslagstavlene samt på Bleikøya Forum på Facebook.

 

Bålbrenning:

Det er kommunalt forbud mot å brenne bål på øya.

Løv legges i egen kompost eller i kompostbinge ved Vellet. Etter 15. April og frem til St. Hans, legges brennbart avfall på bålstedene ved Badeodden og ved Vellet.

Det er ikke lov å legge gammelt byggmateriell eller malte/beiset trevirke.

Etter St. Hans skal alt brennbart avfall kun legges ved bålplassen ved Vellet. Bålene brennes av Styret etter søknad om dispensasjon.

 

Styret vil søke om tillatelse ved følgende anledninger (datoer, se eget punkt).

St. Hans-fest på Vellet

Bål på Badeodden

Barnas Dag på Vellet

 

Søppel på Gamlebrygga:

Det var i 2015 en stor utfordring med flytende søppel på brygga i perioden hvor søppelcontainerne var utplassert. Når containerne var fulle ble det lagt søppel rett på brygga. Hvitevarer ble som årene før, plassert uten merking av hyttenummer.

 

Denne holdningen endres!

Vi oppfordrer derfor alle om å følge disse enkle reglene:

 1. Containerne må stues kontinuerlig – ta et tak før du kaster – plassér smart!
 2. Avfall etter oppussing kan ikke kastes her – hver enkelt hytteeier må selv sørge for fjerning av dette
 3. Hvitevarer, TV-er og annet spesialavfall må være tydelig merket med navn og hyttenummer. Avgiften betales til Karin Aakermann (hytte 14)
 4. Husholdningsavfall – kastes i de oppsatte søppelstativene for restavfall på øya
 5. Ikke sett fra dere ting på brygga

 

Husk at containerne kun er til ordinært avfall som har samlet seg opp i løpet av året. De er ikke ment for avfall etter oppussing e.l. Den enkelte hytte-eier må selv sørge for fjerning av slikt avfall. Ta kontakt med dugnadssjefen hvis dere har spørsmål om dette.

 

Oppgraderinger:

I 2014 ble området rundt vaktmesterhytta oppgradert. De som jobbet med dette gjorde en flott jobb! I 2016 er det Gamlebrygga og stupebrettet ved Badeodden som står for tur. Oppgraderingen vil starte så snart isen har sluppet taket.

 

Vannansvarlig:

Vi retter et stor takk til Knut for mangeårig innsats som ansvarlig for vannet på øya. Det er satt stor pris på den gode jobben som er gjort.

Samtidig hilser vi ny vannansvarlig på øya, Steinar Mørk, velkommen.

 

 

Leif Albinsson fortsetter som vaktmester.

Strandrydder er Erik Tobiassen.

Altmuligmann er Morten Sterri.

Butikken blir også i år drevet av Morten Sterri. Se oppslag i butikken vedr. åpningstider.

Styret oppfordrer hytteeierne til å benytte butikken for å sikre en drivverdig omsetning.

 

Opprydding rundt Vellet:

Området rundt Vellet er vårt fellesområde og vi skal holde det ryddig og pent.

Under fjorårets sesong var det en utfordring med søppel og sneiper. Vi minner derfor om behovet for rydding etter bruk.

Det vil i år bli plassert ekstra søppelkasser og sneipebøtter ved sitteplassene og vi er overbevist om at det i år blir et bra rydde-år!

 

Bordtennisbordet:

Det virker som om små og store satte pris på Vellets nye bordtennisbord. Vi minner om at man får kjøpt meget rimelig utstyr i sportsforretningene. I tillegg har Morten utstyr i butikken som kan leies for en billig penge. Ellers må vi alle ta vare på utstyret og minne barna om at bordtennisbordet ikke er et klatrestativ!

 

Datoer man må merke seg:                                              

Fredag 15.april til 2. mai: Containere på Gamlebrygga

Lørdag 16. og 30. april: Strandrydding

Søndag 29. mai: Generalforsamling

Lørdag 25. juni: St. Hans fest

Lørdag 6. august: Barnas dag

 

Forslag til generalforsamling og medlemsmøte må sendes styret senest 1. mai,

Mailadresse: bleikoya@gmail.com

 

Oppdatert regelverk vil bli sendt ut av styret i god tid før generalforsamling og medlemsmøte. Oppfordrer hytteeierne til å skrive ut og ha dette tilgjengelig.

 

 

Vi ønsker alle en flott sesong på øya!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bleikøya Velforening

 

Vårbrev Bleikøya 2016 11.03.16

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Reguleringssaken

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=bleik%F8ya&S=1&sakstype=300

 

Reviderte bestemmelser – Bleikoeya Lindoeya Nakholmen – alternativ 2 – 20150719

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Brannvern

TIL ALLE HYTEEIERE

Etter besøk av Brann  – og redningsetaten 1. Juli
Ble vi gjort oppmerksom på hvor
Viktig det er med riktig utstyr i hyttene våre.

Styret ønsker derfor å sende ut denne
Informasjonen til alle.

H U S K

Sjekke brannslukningsapparater.
Type ABE apparater er gamle og ustadige.
Og bør derfor skiftes til ny type.

Alle apparater må sjekkes eller fornyes hvert 10-år.

Sjekke røykvarslere.
Disse bør ikke være eldre enn 10 år.
Det er ikke alltid nok å skifte batterier.

Bleikøya
juli 2015.

 

H U S K Bleikøya

 

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Referat fra Medlemsmøtet 2015

Referat Medlemsmøte 2015

23.05.15

 

 • Medlemsmøtet valgte følgende inn i Valgkomiteen: Nils, Per og Jan
 • Miljøkomiteen tar gjenvalg og ble applaudert inn
 • Til barnas dag har det meldt seg nok folk til gjennomføringen.
 • Festkomiteen/st. hans-feiring er ikke helt i boks, men fordi man nå får godskrevet dugnadstimer vil dette ordne seg.
 • Bjørn påtok seg å være flåteansvarlig.
 • Arnfinn orienterte om dugnadsstrukturen. Vi hadde en lengre diskusjon om problemet med søppel og containere.
 • Branntilsyn: Karin er kontaktperson
 • Utleie av vellet: Vi vedtok å øke satsene fra kr 1000,- til kr 1200,- fra kr 1500,- til kr 2000,- og fra kr 2500,- til 3500,-
 • Vaskemaskin på øya er ferdig utredet. Det er bestemt at vi ikke kjøper inn.
 • Vi høynet overdragelsesgebyret på hytter fra kr 10 000,- til kr 20 000,-
 • Eventuelt: Forslag om flere aktiviteter for barn utover sommeren.
 • Svein har ansvar for å skaffe bordtennisbord som tåler å stå ute.

Mailadresser til Bleikøya Referat Medlemsmøte 2015 klart til utsending

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen 2015

Bleikøya Velforening

Generalforsamling lørdag 23. mai 2015 klokka 12.00 på Velhuset.

Det var 36 hytteeiere til stede da møtet åpnet.  Deltakelsen varierte fra noen og tretti til 39 etter som folk kom og gikk. Generalforsamling var hele tiden beslutningsdyktig.

 

 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent

 1. Valg av møteleder

Nils ble valgt som møteleder

Det ble avholdt ett minutts stillet for hytteeier som har gått bort i løpet av siste år.

Nye hytteeiere ble ønsket velkommen.

 1. Styrets årsberetning 2014

Årsberetning gjennomgått av Nils.

Arnfinn orienterte om dugnadsarbeidet. Det ble bemerket at selv om gebyr for ikke å delta på dugnad har økt, så har dette ikke påvirket deltakelsen på dugnad

Ingen merknader til årsberetning. Årsberetning vedtatt.

 1. Regnskap 2014

Karin gikk gjennom regnskap.

Ingen merknader til regnskapet. Regnskap vedtatt.

 1. Budsjett 2015

Karin gikk gjennom budsjett.

Ingen merknader til budsjett. Budsjett vedtatt.

 1. Innkomne forslag

 

 1. Fra styret på bakgrunn av forslag på medlemsmøtet 2014:

 

Forslag 1:

 

Pliktige dugnadstimer økes fra 4 til 6 timer pr. år pr. hytte

 

Trine Johnsen foreslo som alternativ at antall dugnadstimer ble økt fra 4 til 5. Det ble først votert over styrets forslag.

 

Styrets forslag ble vedtatt med 32 stemmer for

 

Forslag 2:

Medlemmer oppnevnt av medlemsmøtet som deltaker i følgende komiteer får godskrevet følgende tid som dugnadstimer:

 • Barnas dag komiteen med 3 timer
 • Festkomite med tre timer for St. Hans-festen
 • Flåtebæreansvarlig med 3 timer

Styrets forslag 2 ble vedtatt med 38 stemmer.

 

 1. Forslag fra Arne Jørgen Auberg:

 

Forslag 1:

 

Båndtvang for katt oppheves, og erstattes av følgende pålegg for hold av katt:

 

– Katt skal merkes, og vaksineres hvert år

– Katt skal holdes inne om natten

– Katt skal ha kattekasse inne

– Katt skal utstyres med halsbånd med bjelle

– Katt bør kastreres/steriliseres

 

Forslag 1 ble nedstemt med 32 stemmer mot, og 7stemmer for.

 

Forslag 2:

 

Båndtvang for katt beholdes, men etter søknad gir styret fritak med følgende pålegg for hold av katt:

 

– Katt skal merkes, og vaksineres hvert år

– Katt skal holdes inne om natten

– Katt skal ha kattekasse inne

– Katt skal utstyres med halsbånd med bjelle

– Katt bør kastreres/steriliseres

              

Forslag 2 ble nedstemt med 28 stemmer mot, og 12 stemmer for.

 

 1. Fra styret:

Det ble foreslått følgende:

 

Styret avgjør i hvilken utstrekning det er behov for ytterligere dugnadsarbeid ut over det hver enkelt hytte er pliktige til å bidra med. Arbeid som er forhåndsgodkjent av styret honoreres maksimalt opp til det til en hver tids fastsatte skattefrie honorar fra foreninger. Pr. dags dato utgjør dette kroner 8000,- Det skal aldri honoreres mer enn det skattefrie beløp. Honoraret avtales konkret i det enkelte tilfelle, og det benyttes veiledende timelønn på kroner 200 for faglært arbeidskraft, kroner 150 for ufaglært arbeidskraft og kroner 100 for arbeid utført av medlemmer under 18 år.

Denne ordning erstatter alle tidligere ordninger.  

 

Styrets forslag ble vedtatt med 32 stemmer.

 

 

 

 

 1. Valg

Verv som er på valg er: Leder, styremedlem, sekretær og varamedlem. Valg foretatt ved akklamasjon:

Leder:                            Lisa Magnor

Styremedlem:            Anita Kjenes

Sekretær:                    Svein Dybing

Varamedlem:             Gunnar Alberg

 

Oslo, 08.06.15

 

 

Gammelt styre:                                    Nytt styre:

 

Nils Kristian Lie                                                Lisa Magnor

Jan Tobiassen                                                  Anita Kjenes

Svein Dybing                                                    Svein Dybing

Karin Aakermann                                           Karin Aakermann

Arnfinn Otterstad                                          Arnfinn Otterstad

Astrid Aure                                                       Astrid Aure

Per Magnor                                                      Gunnar Alberg

 

Referat fra Bleikøya generalforsamling klar for utsending

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Innkalling til generalforsamling 2015

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.Bleikøya, vedlegg 1 Bleikøya, vedlegg 2 Bleikøya, vedlegg 3 Bleikøya

Det innkalles til generalforsamling i Bleikøya Velforening LØRDAG 23.mai 2015 kl. 1200 på

Vellets hus på Bleikøya.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Styrets årsberetning 2014
 4. Regnskap 2014
 5. Budsjett 2015
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

Verv som er på valg er: Leder, styremedlem, sekretær og varamedlem.

Umiddelbart etter Generalforsamling avholdes medlemsmøte.

Vi ønsker alle Velforeningens medlemmer velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret Bleikøya Velforening.

 

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Vårbrev 2015

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

VÅRBREV 2015

 

SOMMEREN 2015

 

Innledning:

Snøen smelter og skiene er på vei inn i boden. Når vinteren slipper taket er vi klar for nok en flott og fantastisk sesong på Bleikøya. Sommeren 2015 blir tidenes sommer!

 

For at alle skal ha en perfekt sommer kommer det her et sett med praktisk informasjon.

 

Fergen:

Fergen ut til byøyene har så lenge minnet rekker gått fra Vippetangen. Denne tiden er snart slutt. Fra og med 21. mars 2015 vil fergene gå fra Rådhuskaia. Det blir litt omlegging av rutetider, og noe lengre reisetid i hvert fall vinter, vår 1 og vår 2. Avgangene blir hyppigere. Fergetidene for sommeren er enda ikke klare, men det er gitt beskjed om at de tidligere rutene opprettholdes. Alt i alt ser det nye opplegget nytt ut, men virker ganske bra. Sjekk ruter.no for nærmere informasjon om rutetider.

 

Reguleringsplan:

Fortsatt status quo, Det har vært bilateral kontakt mellom kommunen og fylkesmannen, men det ser fortsatt ut til at det er et stykke frem til endelig reguleringsplan. En positiv nyhet er at forslaget om å flytte hytter på Bleikøya ser ut til å ha blitt lagt i skuffen. Her er likevel ingenting klart for vedtaket endelig er fattet.

 

Kildesortering:

 

«Containerhavn vest» (plass for containerne restavfall, papir og glass) er en suksess, og har kommer for å bli.

 

 

 

Dugnad:

I fjor ble området rundt vaktmesterhytta, blant annet verktøyskjulet, oppgradert. I år er det Gamlebrygga og stupebrettet som står for tur.

 

Status dugnad 2015

 

Styret har gjennom flere år vært misfornøyd med medlemmenes oppmøte på dugnad. Endelig kan styret være forsiktig optimister. I fjor var det godt oppmøte, og styret er på vei til å bli FORNØYD. Det er selvsagt fortsatt en del som ikke møter opp, og dersom de siste kan bli med på å ta i et tak vil dette bli omtrent perfekt. Dere vet selv hvem som har vært på dugnad, og hvem som ikke har det.
Til dere som har deltatt: Fortsett med det

Til dere som ikke har deltatt: I år er det på tide å forsøke noe nytt.

 

Reglene er som følger:

I tillegg til strandrydding skal hver hytte delta på minst 2 dugnader à 2 timer, totalt 4 timer. Gebyret for ikke å delta, er kroner 500,- pr. dugnadstime. Datoer for dugnad vil bli kunngjort på oppslagstavlen. Nedre aldersgrense for dugnadsdeltakere er 14 år og øvre aldersgrense er 75 år. Spreke 75 + må gjerne delta hvis de ønsker.

 

Felles strandrydding:

 

Lørdag 18.4.2015 kl. 11.58 – 14.00

og

Lørdag 2.5.2015 kl. 11.58 – 14.00

 

Alle hytteeiere må utføre (minst) 2 timer strandrydding.

 

Som alltid har det kommet flytende en del søppel inn på strendene i løpet av vinteren. Bli med og gjør øya ren og pen. Som bonus kan det hende du blir kjent med en eller flere du ikke kjente fra før av.

 

Generalforsamlingen 2015 vil bli avholdt LØRDAG 23.5.2015. mai kl.12.00 på Vellet med påfølgende medlemsmøte. Innkalling vil bli sendt ut senere.

 

Forslag til Generalforsamlingen eller medlemsmøte sendes innen 1.5.2015 til:

 

bleikoya@gmail.com

 

Containere blir satt ut på Gamlebrygga i perioden 17.4.2015 – 4.5.2015. Husk at containerne kun er til ordinært avfall som har samlet seg opp i løpet av året. Containerne er ikke ment for avfall etter oppussing o.l. Den enkelte hytteeier må selv sørge for fjerning av slikt avfall.

 

I 2014 var det faktisk 2-3 som gav beskjed om at de hadde kastet hvitevarer etc. Vi er altså på vei. Nå mangler vi bare de siste 10-15 som bare kaster uten å si fra. Husk at dere påfører fellesskapet ekstra utgifter, og at regningen ender til slutt tilbake hos hytteeierne. Å kaste hvitevarer uten å oppgi hyttenummer gir dårlig samvittighet og manglende nattesøvn. For familiefreden, hyttefreden og samholdet må dere derfor gi beskjed dersom dere skal kaste hvitevarer. TV’er og annet spesialavfall. Alt sånt avfall skal være tydelig merket med hyttenummer. Det oppfordres til å stue containerne godt når det kastes avfall. Avgiften betales til Karin Aakermann (hytte 14).

 

Leif Albinsson fortsetter som vaktmester. Strandrydder er Erik Tobiassen.

 

Butikken vil også i år bli drevet av Morten Sterri. Se oppslag i butikken vedr. åpningstider.

 

Styret oppfordrer hytteeierne til å benytte butikken for å sikre en driveverdig omsetning.

 

Det er ikke tillatt å brenne bål uten godkjenning fra brannvesenet. Det skal ikke legges kvist og avfall på Badodden i perioden 24.juni-15.september.

 

Styret vil søke om tillatelse til å brenne bål:

 

20.6.2015:       St. Hansfest på Vellet

23.6.2015:       Bål på Badeodden

1.8.2015:         Barnas dag på Vellet

 

Alle som legger kvist og hageavfall ved Vellet må legge dette innenfor de sperringer som er satt opp. På Badeodden må avfall legges ned mot sjøen.

 

Styret oppfordrer hytteeiere som har kvisthauger liggende og fjerne disse før sesongen starter. Hytteeiere som har brukt doene i løpet av vinteren skal tømme og rengjøre bøttene før 15. april.

 

Båter skal ikke ligge i opplag i sommersesongen, og båter som ikke er i bruk skal fjernes. I år fjerner vi båter som ikke er merket med hyttenummer.

 

Strømavlesningen blir foretatt innen 31.7.2015.

 

Barnas dag går av stabelen den 1.8.2015 i år.

 

Vi minner om at det IKKE ER LOV å felle trær på egen hånd på øya. Det blir hvert år avdekket at større trær har blitt felt i løpet av vinteren. Dette er ikke greit, og det varsles konsekvent oppfølging fra styrets side.

 

Vi ønsker alle en fantastisk flott, hyggelig og begivenhetsrik vår og sommer.

 

Med vennlig hilsen

Styret Bleikøya Velforening

 

 

 

AdeB_1240581_v_1_Bleikøya Vårbrev 2015 (3)

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Om Bleikøya

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra Generalforsamlingen lørdag 24. mai 2014. Klokken 12.00 i Velhuset.

Referat fra Generalforsamlingen lørdag 24. mai 2014. Klokken 12.00 i Velhuset.

Møtet startet med 1 minutt stillhet for Jørn Pretorius som har gått bort siden sist.

Innkallingen ble godkjent
Nils ble valgt som møteleder
Styrets årsberetning fra 2013 ble godkjent
Nils nevnte spesielt Øyas handelsmann Morten Sterri og oppfordret medlemmene til å bruke butikken. Han anmodet beboerne til å ikke pante tomgods som ikke er kjøpt i butikken,

Vi hadde en lengre diskusjon om reguleringsbestemmelsen for øyene.

Regnskapet for 2013 ble godkjent

Budsjettet for 2014 ble godkjent

6. Innkomne forslag; Ett innkommet forslag om innkjøp av felles vaskemaskin. Dette skal styret utrede.

7 Valg: Nestleder, kasserer og dugnadssjef er på valg; ikke Leder, sekretær Styremedlem og Varamedlem,

Nils og de andre ble applaudert. Nyvalgt i styret; Astrid Aure ble ny nestleder. Karin Aakermann ble ny kasserer!

Det ble etterlyst nye dekk til traktoren som styret nå har lovet å anskaffe i ett år. Nå må styret innfri! Analog telefon: Denne er det ikke behov for og generalforsamlingen var enig i at denne skal sies opp.

Det ble besluttet å kjøpe inn nytt kjøleskap til vellet. Generalforsamlingen diskuterte problemene rundt avfall og containere, Nils gjennomgikk referatet fra dugnadsansvarlig.
St. Hansfeiring. Fjorårets festkomite fikk mye skryt. Styret oppfordret frivillige til å melde seg til ny komite for årets feiring. Dersom ingen melder seg tar Styret ansvar for bålbrenning og lar det være opp til den enkelte hytteeier å organisere privat piknik ved vell-huset.

Det var mye debatt om dugnadstimer. Styret understreker at ingen vedgår seg forhåndsløfter om dugnadstimer i forbindelse med St. Hansfesten. Det må i så fall vært en misforståelse. Bare halvparten av øyas beboere deltar i dugnaden. Ett forslag som skal utredes er forslaget om å utvide dugnaden fra 4 til 5 timer. Det ble vedtatt å gi 2 dugnadstimer til en ansvarlig som sørger for at badeflåten settes ut og tas inn,

Sekretær Svein orienterte om oppgraderingen av websiden: Bleikoya.net

Valg. Ny nestleder: Astrid Aure, Ny Kasserer: Karin Aakermann. Arnfinn ble gjenvalgt som dugnadssjef, Andre i Styret var ikke på valg. Og Miljøkomiteen og Revisorene fortsetter som før!

Svein Terje Dybing, sekretær i Bleikøya Velforening

Referat fra Generalforsamlingen BØ 2014

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar