Vedtekter Bleikøya Småbåthavn

 1. Bleikøya Småbåthavn har bygd ut, og har som formål å drive en båthavn med flytebrygge på Bleikøya. Foreningen har ikke økonomisk formål. Utbyggingen er skjedd på grunnlag av godkjenning fra Bleikøya Velforening.
 2. Bryggen har 40 båtplasser. Rett til båtplass har forøvrig bare den som er eier av hytte på Bleikøya.
 3. Foreningen ledes av et styre bestående av formann, kasserer og 2 styremedlemmer. Styret skal tilse at foreningens formål fremmes i samsvar med vedtektene og med vedtak som blir gjort på lovlig innkalte møter. Styret velges for 2 år, dog slik at formann og et styremedlem velges samtidig, og de andre verv det etterfølgende år.
 4. Årsmøte innkalles skriftlig hvert år med minst 14 dagers varsel innen utgangen av april måned. Årsmøtet skal ta standpunkt til beretning og regnskap, og velge styre. Hvert medlem har 1-en-stemme pr. plass ved voteringer. Vedtak gjøres ordinært med flertall av frammøtte.
 5. Fellesutgifter er ved stiftelsen og senere nyinnkjøp dekket med innbetaling av kr.13.000 totalt pr. plass. For beslutninger om påkostninger som vil utgjøre mer enn kr.1.000,- pr. medlem kreves 2/3 flertall. Styret har fullmakt til å utføre nødvendige utbedringer.
 6. Hvert medlem betaler årlig en avgift pr. plass som fastsettes av generalforsamlingen. Avgiften betales forskuddsvis og innen 1. mai hvert år.
 7. Båtplass kan selges fritt til andre på Bleikøya. Båtforeningen har ikke innløsningsplikt. Båter som er større enn 30 fot kan ikke gis bryggeplass.
 8. Samtlige innehavere av båtplasser ved bryggen er medansvarlig for at havnen til enhver tid holdes i orden, og har dugnadsplikt. Det skal føres oversikt over dugnadsdeltagelse og foretas en årlig avregning. Styret kan fastsette en passende avgift for manglende deltagelse i dugnaden når forfall ikke har gyldig begrunnelse.
 9. Båthavnen skal til enhver tid holdes ryddig, og nødvendig våropprydding være avsluttet før 17. mai.
 10. Unntak fra disse regler kan ba gjøres av generalforsamlingen.
 11. Ved utlån av plass er det eiers ansvar at reglene overholdes.

Oslo, 15.mai 2001.