Instruks Altmuligmann

AVTALE

mellom Altmuligmann (AM) og Bleikøya Velforening for sesongen 2005

 

AM skal i rimelig grad hjelpe Vellets medlemmer med praktiske gjøremål, samt sørge for og aktivt bidra til orden og renhold på fellesarealer og -anlegg.

AM er underlagt VM (Vaktmester).

 

 1. Avtalen gjelder fra 15 april til 15 september hvert år.
 2. Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 måned.
 3. Godtgjørelse avtales med Styret.
 4. AM kan ikke hefte Velet økonomisk.
 5. AM har fri leilighet i Velets Hus.
 6. AM har ingen rett til å leie ut eller låne bort leiligheten.
 7. Ved brann, innbrudd e.l. i leiligheten dekker Velets forsikring Velets eiendom og eiendeler. AM må selv forsikre egne eiendeler.
 8. AM skal sørge for at pålagte oppgaver utføres også ved fravær. Velet skal underrettes ved fravær.
 9. AM skal rette seg etter Velets vedtekter og anvisninger fra Styret på linje med øvrige øyboere.
 10. Arbeidet skal utføres i henhold til vedlagte arbeidsinstruks.
 11. Velets kontaktmann vis á vis AM oppgis hvert år av Styret.

———————————————————————————————————

 

ARBEIDSINSTRUKS

for Altmuligmann (AM), Bleikøya Velforening

 1. Sette ut og ta inn Velets søppelstativer og papirkurver for sesongen, og tømme disse ved behov. Foruten ved søppelplassene gjelder dette Lekeplassen, Badeodden og Fergebryggene.
 2. Påse at det hersker orden og renslighet rundt søppelstativene og at fulle sekker byttes ut med nye. Søppelstativene skal bare være oppe den tiden søppelbåten er i drift.
 3. Utføre småreparasjoner og renske takrenner på Velets Hus, stenge av vannet og tømme varmtvannsbeholder med tilhørende ledninger ved Velhusets do etter sesongen, vaske husets doer, samt besørge tømming av bøtter og annet arbeid i samarbeid med Vaktmester.
 4. Traktoren skal bare brukes av VM og AM. De skal i rimelig grad utføre kjøring for øyas beboere. Kjørebok skal føres.
 5. Småreparasjoner og vedlikehold av traktoren utføres av VM og AM i fellesskap.
 6. AM skal fungere som vikar i VMs fravær, og i samarbeid sørge for at en av dem er tilstede gjennom avtaleperioden. AM skal gjøre seg kjent med VMs arbeidsinstruks.

 

Dato:  10  november 2004.

 

For Bleikøya Velforening                                         Avtale og Arbeidsinstruks akseptert

 

 

Formann                                                                                            Altmuligmann