Instruks Hytteeiere

Informasjon til alle hytteeiere på Bleikøya

Ny utgave 2016

 

Styret:

Styret legger tilrette for trivsel og orden på øya, og består av 7 valgte hytteeiere.

Alle hytteeiere er valgbare. Styrets anvisninger skal følges, og de skal påse at reglene følges. Statsbygg har utarbeidet ordensregler for øya, som i store trekk svarer til regler for boretts-/sameierlag der mennesker bor tett sammen.

Spesielt må hytteeiere merke seg at Staten eier grunnen.

Det skal være ordentlig og ryddig rundt hyttene, og de skal vedlikeholdes slik at de ikke er naboer og andre til sjenanse. Videre skal det tas vare på naturen, og det skal ikke felles større trær uten Styrets godkjennelse.

 

Vellet:

Alle hytteeiere er medlemmer av Bleikøya velforening når obligatoriske avgifter er betalt.

Medlemmer anmodes om å møte på dugnader, på Vellets arrangementer og benytte Vellets butikk.

Hytteeiere kan leie Vellet til egne arrangementer. Kontakt nestleder i Styret.

Avgiften fastsettes av Styret, og er ulik for private og firma-arrangementer.

Innen kl. 12.00 dagen etter utleien skal Vellet være ryddet og vasket, også toaletter.

Bord og stoler skal settes inn når arrangementet er slutt. Leietageren er økonomisk ansvarlig for skader.

 

Fellesstrandrydding:

Det er fellesstrandrydding 2 ganger om våren. Datoer gjøres kjent i Vårbrevet fra Styret.

Hver hytteeier plikter å  arbeide 2 timer. Hytteeiere plikter å følge ”Dugern´s” anvisninger.

Gebyret for ikke å delta blir fastlagt av Generalforsamlingen, for tiden er dette gebyret på kroner 500,- pr. Time.

Strandrydding vil ellers bli utført av egen strandrydder en gang pr. Uke.

Alternativt vil det bli utarbeidet strandryddingsplan for den enkelte hytteeier.

 

Dugnad:

Alle hytteeiere plikter å utføre 6 timers dugnad, i tillegg til fellesstrandrydning i løpet av sommeren.  Nedre aldersgrense for dugnadsdeltakere er 14 år. Det er ingen øvre aldersgrense. Dugnaden følger hytta og de som benytter den. I de tilfeller hvor en eldre hytteeier er alene, ikke har barn/barnebarn å spørre om hjelp, kan man søke styret om fritak for dugnaden.

Dugnadene vil bli kunngjort ved oppslag på tavlene, viktig å få krysset seg av hos ”Dugern”

Arbeidet ledes av en dugnadsansvarlig, og man plikter å følge ”Dugern`s” anvisninger.

Ikke utført arbeid dekkes inn med et gebyr som er fastlagt av Generalforsamlingen.

For tiden er dette gebyret på kroner 500,- pr. Time.

Renovasjon:

Hytteeiere må følge renovasjonsreglene. Vaktmester og altmuligmann er ansatt i tiden 15.april – 15. September. Utover denne tiden må ikke avfallstativene benyttes. Søppel må tas med til byen, og dobøtter tømmes av hytteeieren i septiktanken bak lekeplassen. I sesongen kan vaktmester etter avtale tømme private doer mot betaling.

Hytteeieren er da selv ansvarlig for at veien til doen er fremkommelig med traktor.

Det arrangeres avfallsfjerning av større gjenstander om våren. Se Vårbrevet.

 

Vanning:

Miljøkommiteen på øya påser at regler for vanning overholdes.

Se oppslag ved doene og i båtskurene på bryggene.

 

Dyrehold:

Som ellers i Oslo er det båndtvang. På Bleikøya gjelder dette også katter.

Ekskrementer skal tas opp av eier. Regler for dyrehold fastsettes av Styret/Generalforsamlingen.

 

Bålbrenning:

Det er kommunalt forbud mot å brenne bål på øya.

Løv legges i egen kompost, eller i komposthaugen ved Vellet. Etter 15. April og fram til St. Hans, legges brennbart avfall på bålstedene ved Badeodden og ved Vellet.

Det er ikke lov å legge gammelt byggmateriell eller malte/beiset trevirke.

Etter St. Hans skal alt brennbart avfall kun legges på bålplassen ved Vellet. Bålene brennes av Styret etter søknad om dispensasjon .

 

Bruk av fergebrygger:

Vellets brygge og Gamlebrygga skal bare brukes til av – og påstigning. Fortøyning er ikke tillatt.

 

Bygging/utbedring.

Hytteeiere må sette seg inn i de meget strenge bestemmelser som gjelder på øya. Disse er fastlagt av Plan – og bygningsetaten og av Statsbygg. Styret kan gi videre veiledning.

Bygging/utbedring som medfører betydelig støy skal utføres utenom skoleferien.

Private brygger og bøyer tillates ikke montert. Øya har eget flytebryggeanlegg.

 

Salg/overdragelse

Overdragelsesskjema fås av Styret, som også må godkjenne salget / overdragelsen.

Styret varsler Statsbygg.

Hver hytteeier kan bare eie en hytte. Utleie av hytte er ikke tillatt.

 

 

Bleikøya 2016