Styrereferat 30.11.2021

Styrereferat Bleikøya Velforening 30. november kl 19.30.

Møtet ble avholdt på Teams

Alle styrets medlemmer var deltagende med unntak av kasserer Lars

Punkter på dagsorden:

 • Jubileumskomite.  Øyene feier 100 år
 • Vedlikeholdsplan
 • Utfylling av Bleikøyabassenget og bruk av Kongshavn som ny fergeterminal
 • Ulovlighetssaker
 • Utløsningspris for hyttetomter
 • Vannlekkasjer
 • Nytt vedrørende offentlig vann/avløp fra øyene
 • Nytt vedrørende eierskap til strømnettet på øyene
 • Utvikling av hjemmeside
 • Fastsettelse av dato for generalforsamling 2022
 • Valg av valgkomite
 • Eventuelt

Jubileumskomite

Styret mener jubileumsåret for Bleikøya sin del er sommeren 2023.  Komiteen vil derfor nedsettes i generalforsamlingen sommeren 2022.  Heidi kvalitetssikrer at dette er riktig oppfattet.

Vedlikeholdsplan

Det skal etableres en oversikt over forhold/saker som skal utbedres.  Dette skal gjøres i prioritert rekkefølge og det bør gjøres et forsøk på kostnadsoverslag.

Generalforsamlingen tok opp en del forhold som vedlikeholdsplanen bør hensynta.

Jan og Geir tar ansvar for å få opp denne planen.  De trekker på ressurspersoner på øya for å få så rette anslag som mulig.  

Dette vil bli basis for blant annet budsjettering allerede fra neste år.

Utfylling av Bleikøyabassenget og ny fergeterminal

Dette reiser en rekke spørsmål også om bruk.  Dette er ikke avklart, men etter at Petter har vært i kontakt med involverte parter kan vi vente mer info lenger ut i planprosessen.  Styret anser det viktig å være tett på denne saken.

Saken har vært ute til offentlig høring.  Planer om å flytte alle fergeteminaler til Kongshavn skaper negative reaksjoner fra tilliggende bydeler mens miljøetaten er sterkt bekymret for effekten en utfylling vil få for livet under vann. 

Fergene skal etter planen følge samme leie inn, men vil gå ut gjennom Bleikøyasundet.

Petter følger opp dette på vegne av styret og vil kontakte fellessytret.

Ulovlighetssaker

Saken som er fremmet gjennom fellesstyret gjelder en platting på Nakholmen som er oppført på nittitallet i en periode der øyene oppfatter at de hadde fullmakt fra Plan- og Bygningsetaten til å fatte beslutning om mindre tiltak som inkluderer blant annet bygging av plattinger.

Påstanden fra fellesstyret er således at øyene hadde fullmakt og at de vedtak PBE har fattet i etterkant er ulovlige.

PBE har anført at både frilufts- og strandloven uansett begrenset mulighetsrommet og at de i tillegg ikke har anledning til å gi slike fullmakt.

Det er ført vitner fra PBE og lokale byggekomiteer.  Saken er ferdigbehandlet og det er ventet endelig dom før jul.

Dersom øyene får medhold vil ikke det bety at alle rivevedtak frafalles.  Den enkelte må følge opp dette med PBE, men dersom en slik dom blir stående vil den danne presedens og således gjøre dialogen med PBE enklere for den enkelte.

Styret tar opp saken til orientering når rettskraftig dom foreligger

Utløsningspris hyttetomter

Fellesstyret går til sak mot Statsbygg for feil anvendelse av beregningsmodell og metode for oppmåling av tomt.

Alternativene for beregningsmodell er 40% av markedsverdi eller 25 x tomtefesteprisen.

Alternativet med tomtefestepris knytter seg til evigvarende festekontrakter.  Fellesstyret mener det er grunnlag for å si at det er en slik ordning hytteeierne på øyene har og ønsker Statsbygg sitt vedtak omgjort.  Det vil i fall bety at en tomt på rundt 200kvm ikke vil koste 1,2 mnok men nærmere en tiendedel.

De oppmålingene som er gjort definerer tomtene delvis på tvers av det som er naturlig bruksareal.  Mange vil se at de områdene de definerer som «sine» er bort i Statsbygg sin oppmåling.

Fellesstyret ønsker at oppmålingen i størst mulig grad baserer seg på dagens bruksområde.

Vannlekkasje

Styret har blitt underrettet i brev fra kommunen om et unaturlig høyt vannforbruk i sesongen 2021.

Vannet er slått av, men vanngruppen vil ta opp tråden til våren og sjekke ut om det er lekkasje.

Nytt vedrørende offentlig vann og avløp

Det er ingen bevegelse i denne saken

Nytt vedrørende eierskap til strømnettet på øyene

Det er gjennomført en befaring i høst, men i det øvrige ingen fremdrift som styret er informert om

Utvikling av hjemmeside

Styret velger å beholde og utvikle hjemmesiden Bleikøya.net.

Øystein får fullmakt til å gjøre en grafisk og designmessige oppgradering av den offisielle delen av hjemmesiden.

Den interne siden skal også fungere som et arkiv.  Øystein og Morten vurderer hva som skal bevares og hva som skal fornyes.  Vi kaster ingenting, men lager et arkivsystem.

Styret diskuterte løsning av administrator på facebook siden «Bleikøya Forum».

Det er enighet om at dette ikke er et ansvar for styret, men Øystein påtok seg ansvaret som privatperson.

Dato for generalforsamling

Generalforsamlingen for 2022 er fastsatt til 22. mai kl 12.

Petter og Heidi kommer opp med forslag til styremøter i perioden fram til generalforsamlingen

Valgkomite

Ånund og Sigurd gikk ut av styret i 2021 og blir da valgkomite fram til generalforsamlingen.

Geir melder at han ønsker å tre ut av styret.

Eventuelt

Øystein sender mail vedrørende utbyggingsplanene i Bleikøyasundet og Kongshavn til alle styremedlemmer.  Han distribuerer også artikkel fra Aftenposten

Øystein er også ansvarlig for å informere om denne saken i generalforsamlingen til sommeren.

Dette innlegget ble publisert i Ikke-kategorisert. Bokmerk permalenken.