Referat fra styremøte 19. juni 2021

Samtlige styremedlemmer deltagende

Agenda:

 • Punkter fra sist styremøte
  • Brønnøysundregistrene
  • Veier/stier
 • Kontrakter
 • Store pågående saker som gjennomgås av Ånund
 • Høstfest
 • Fysisk medlemsmøte  i august

Brønnøysund registrene / bank

GS protokoll må foreligge før endringer kan gjennomføres.  Mangler en signatur, men Heidi håndterer dette

Lars må også ha post / arkiv fullmakt.  Dette ordner Petter og Lars når Petter har nødvendige fullmakter.

Bank er ok.  Lars har fullmakt til å signere alene.  Alle andre med fullmakter fra tidligere perioder er slettet.

Veier / stier

Før vedlikeholdsarbeider på veier starter opp bør det undersøkes om det er tilgjengelige midler hos Statsbygg.  Vi bør i den forbindelse samordne ønsker/krav med de andre øyene rundt veinettet, skilting og renovasjon.

Petter tar opp dette i fellesstyret

En annen sak som ikke er helt under denne saken er at Petter har fått nøkler til styreskapet på Vellet.  Petter og Morten går gjennom innholdet; primært en gang i løpet av uke 27 eller 28.

 • Kontrakter

I dag har altmuligmann og vaktmester ulike kontraktperioder.  Dessuten har de i noen grad overlappende oppgaver.

Styret ønsker å tilrettelegge for at kontraktperiodene er like og at alle vaktmesteroppgaver som utføres av altmuligmann skal over til vaktmester.

Kontrakten til altmuligmann utløper 30.september 2021.

For vaktmester er utløpstid årsskiftet 2022/2023.

Heidi lager forslag til innhold i de to kontraktene og begge vil inviteres til en gjennomgang av innhold og periode.

 • Store pågående saker gjennomgått av Ånund

Følgende store saker ble gjennomgått:

 • Ulovligheter
 • Vann- og kloakk
 • Badebrygger
 • Tomtefestesaken
 • Strøm

Ulovligheter:

PBE har funnet fram til et antall saker som de følger opp hver for seg mot den respektive hytteeier.  I tillegg har de vært på flere befaringer og det er tilsynelatende mange andre hytter som vil få rivingspåbud på andre tilsvarende saker så snart de har avklart de pågående sakene.

Fellesstyret har på sin side plukket ut en sak som ble gjennomført i 1993.  Vår advokat BAHR har gjort vurderinger som tilsier at byggesaker fra før 1955 er uproblematiske ettersom disse på den tiden lå utenfor PBE sitt mandat.

Tilsvarende er byggesaker fra etter 2001 vanskelig å gjøre noe med ettersom PBE da hadde fått klarere retningslinjer / instrukser.

Derimot var det i perioden 1993-1998, mens de lokale velforeningene hadde «mandat» fra PBE til å godkjenne mindre byggetiltak, også en mer liberal holdning i PBE.  Når PBE pålegger riving fordi de ikke har godkjent disse sakene mener altså advokatene at disse med stor sannsynlighet ville blitt godkjent med en søknad til PBE.  Ved å velge en sak fra denne perioden som de mener det god sjanse for å vinne håper vi på å få presedens på disse sakene.

Denne saken vil komme opp for retten i løpet av høsten og øyboerne må bære motpartens saksomkostninger ved et eventuelt tap.

Ånund sender kontaktinfo for PBE til Petter slik at han kan invitere seg til et møte med dem etter at hans periode som stortingsrepresentant er over.  Målet er å forstå litt bedre tenkesettet i etaten.

Vann- og kloakk

Dette er en sak som håndteres gjennom fellesstyret.  Det er tidligere sendt søknad som er godkjent, men utgått på dato.  Nå skal fellesstyret sende en nye søknad og prosjekteringsarbeidene, som skal gjennomføres av Sweco, er igangsatt.  Kostnaden er på 375 tnok og Bleikøya skal dekke inn 15% av dette.  Beløpet er avsatt i årets budsjett.

Det er all grunn til å tro at søknaden blir godkjent, men det er ingen plikt til å gjennomføre.  En ilandføring av vann- og avløpsledninger fra Hovedøya samt etablering av et servicehus på Bleikøya er ennå ikke kostnadsberegnet, men et grovt anslag ligger på 5-6 mnok.

Usikkerhetene rundt dagens løsning knytter seg til vanntilkoblingen på Sjursøya samt hvor lenge kommunen vil tilby septiktømming.

Dette vil bli fulgt opp tett av styret og Øystein tar ansvaret for saken fram til styrets vurderinger.

Badebrygger

Både PBE og Statsbygg har tatt opp denne saken igjen uten at fellesstyret har noen forståelse av hvorfor.  Sågar er det rivingspåbud på en brygge på Lindøya.  Fellesstyret har bedt om at PBE avstår fra rivingspåbud inntil det foreligger avklaring om bruk og avtale.

Mens PBE vil rive har antikvaren sagt at bryggene representerer en del av øylivet og således er bevaringsverdig.

For Bleikøyas del er det 12 brygger.  Her er alle eier- og ansvarsforhold avklart. Viktig at det blir avklart den enkelte bryggeeiers ansvar dersom det oppstår skader.   Bleikøya forholder seg til fellesstyret i denne saken.

Petter vil holde i denne saken og følge opp

Tomtefestesak

Øyene har festekontrakt til 2061.  Ettersom området er regulert til dagens bruk er vurderingen fra advokatene at kontrakten vil være evigvarende.  Dermed vil innløsingssum være 25 x festebeløp i motsetning til markedspris.

Tomtestørrelsen er satt til maks 200kvm, men dette er det stilt spørsmål også i et søksmål

Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å belaste hver hytteeier med inntil 3tnok for å dekke inn kostnadene.

Vinnersjansen ved å gå til sak er anslagsvis 50/50, men gevinsten ved å vinne er svært stor for den enkelte hytteeier.  Derfor har Fellesstyret foreslått å gått med på en probono ordning med advokatene.

Dersom vi taper vil vi få en lav advokatkostnad, men må til gjengjeld dekke motpartens kost.

Om vi vinner begge sakene slipper vi motpartens kostnader, men må betale en høyere sum til advokatene.

Vinner vi en av sakene blir det en mellomløsning.

Styret gir sin tilslutning til den honoramodellen fellesstyret foreslår.

Strøm

Skal vi ha individuelle målene slik Elvia foreslår?  Ikke noe ønske fra vår side og ballen ligger hos Elvia.  Vi sitter rolig og avventer.  Ønsket vårt er at Elvia overtar strømnettet og styret ønsker å bringe dette inn som en sak for Fellesstyret.

Heidi følger opp denne saken for styret

 • Høstfest

Komiteen som skal planlegge for denne festen vil få dugnadsfritak på lik linje som for St.Hansfesten.

 • Fysisk medlemsmøte i august

Det er ønskelig fra styret med et fysisk medlemsmøte der styret kan gjennomgå alle de store og tunge sakene og tilrettelegge for spørsmål fra medlemmene.

Legges til søndag 15. august kl 12

Meddeles medlemmene på facebook og gjennom epost.

Pølser og is til barna og Heidi snakker med butikk Morten.

Styret tar en gjennomgang av alle sakene noen dager på forhånd.  Heidi er møteleder.

Dette innlegget ble publisert i Ikke-kategorisert. Bokmerk permalenken.