Referat fra styremøte mandag 9.august

Alle styrets medlemmer var deltagende

Agenda:

 • Planlegge medlemsmøte
 • Ny miljøkomite og oppgaver
 • Saker som er meldt inn under eventuelt

Planlegge medlemsmøte

Vi legger opp til rundt 2 timer

5 saker med fellesstyret er hovedanliggende.  Hver av sakene presenteres muntlig og det sendes ikke ut noen informasjon på forhånd.

 • Vann og kloakk v/Ånund
 • Ulovligheter v/Ånund
 • Strømnettet v/Heidi
 • Tomtefestesaken (verdisettelse) v/Petter
 • Brygger v/Ånund

Mulighet for å medlemmene til å ta opp andre saker til slutt som et eventuelt punkt

Det serveres pølser og is til barna tilrettelagt av butikken.  Petter snakker med Liz og Mortern om d.

Lars skriver referat fra medlemsmøtet

Ny miljøkomite og oppgaver

Jan og Petter har diskutert oppgaver for miljøkomiteen og basert på det presenterte Petter et forslag til målsetting, oppgaver og organisering av komiteen.

Tanken var at dette skulle presenteres for medlemsmøtet og at det skulle velges en ny komite basert på et revidert opplegg.

Styret landet på at det var bedre å utsette disse endringene til neste år og at dette presenteres på generalforsamlingen.

Ikke desto mindre ble styret enige om noen justeringer av Petters oppsett  og det reviderte oppsettet vil bli lagt til grunn for endringen neste år.

En viktig endring i dette er at strømavlesing ikke lenger blir miljøkomiteens ansvar.  Nå skal alle ta et bilde av strømmåleren og sende til kasseren.  Øystein tar tilretteleggingsjobben det første året (les 2022).

Eventuelt

Kommet klage om bråk fra hagen på vellet.  Styret vil rette en mild henstilling om å ta hensyn til Morten

Elvia har saget over septikrøret nede på stranden.  De tar ansvar og betaler skaden og det er avtalt at velforeningen gjør jobben og sender faktura

Ungdomsfest på vellet 13. August skal slippe å betale leie.  Dette er i tråd med intensjonen om at fellesaktiviteter ikke skal betale leie.

Kontrakten med altmuligmann skal endres.  Styret godtar at arbeidsperioden blir 15.4 – 15.9.  Vi godtar også at det ikke er altmuligmannens ansvar å sjekke og følge opp at alt er i orden dagen etter at vellet har vært bortleid.  Dette vil ligge på nestformann fremover, men basert på at Morten gir beskjed.  

Kontrakten får en løpetid på 5 år, men med forbehold om mindre justeringer når vaktmesterens kontrakt skal fornyes neste år.

To punkter må inn i neste styremøte:

 • 100 års jubileum
 • Vanntanktaket er råttent

Øystein og Morten organiserer at styrereferatene blir tilgjengelige for medlemmene.

Heidi og Petter kommer med forslag om tidspunkt for neste styremøte

Skrevet i Ikke-kategorisert | 60 kommentarer

Referat fra konstituerende styremøte i Bleikøya Velforening lørdag 5. juni 2021

Alle medlemmer var deltagende og etter en rask presentasjonsrunde og rollefordeling var styret konstituert.

Styreleder: Petter Eide

Nestleder: Heidi Granberg

Styremedlem; Øistein Riiser Gundersen

Kasserer: Lars Huuser

Dugnadssjef: Geir Alexandersen

Sekretær: Morten Wiger

Varemedlem: Jan Tobiassen

Styrets første beslutning var å utpeke Øystein, som har datafaglig bakgrunn,  til ansvarlig for IT 

Følgende agendapunkter forelå:

 1. Gjennomgang av velforeningens økonomi

Lars gikk gjennom hovedpostene på inntekts- og kostnadssiden. Konklusjonen er at det er god økonomi i velforeningen, men at det er betydelige utfordringer knyttet til fremtidige kostnader rundt strømnett og potensielt vann/avløp.

Forsikringsavtalen har løpt i flere år uten gjennomgang og det ble bestemt at den skal opp til vurdering på neste styremøte.  Dekningsomfang og eventuelt anbud

 1. Styrets arbeidsoppgaver

Styreleder ønsker at det skal etableres en arbeidsmatrise dere store og små oppgaver er definert og fordelt mellom styrets medlemmer.  Han er klar på at arbeidsoppgavene må fordeles slik at arbeidsbyrden blir fordelt.

I etableringsfasen av styret er dette en prioritert oppgave.

 1. Formalisering av styret

Lars tar ansvaret for at det nye styret får overført rettigheter gjennom en oppdatering i Brønnøysundregistrene.

 1. Løpende ansvarsfordeling

Nestleder har ansvaret for administrasjon av Velhuset.  Dette omfatter utleie, altmuligmann og butikk.

Nestleder ansvarer også for vaktmesterkontrakten.

Styret ønsker en gjennomgang av kontaktene for altmuligmann og vaktmester i neste styremøte.

Dugnadssjef ansvarer for strandryddinger dugnader og bestilling av containere til bortkjøring av avfall om våren.

Jan lager et forslag til rutine rundt håndtering av betalt dugnad knyttet til vann / trær og evt. Annet.

 1. Store saker i tiden som kommer

5a. Vann og kloakk

Denne saken dreier seg om at øyene skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpssystem.

Tidligere styreleder har håndtert denne saken og vil bli invitert til neste styremøte for å gi en presentasjon og redegjørelse slik at saken kan tildeles en person i det nye styret

5b. Strøm

Styret avventer tilbakemelding fra Elvia før det tas nye grep.  Målet er at Elvia skal overta eierskap til strømnettet på øya og i tilfelle hvilke kostnader som Velforeningen må stå for.

Rammekostnaden kan ligge et sted mellom 5-7 mnok og det er ikke avklart kostnadsfordelingen.

Heidi holder i dette inntil videre og søker bistand hos Geir  ved behov.

Styret har tidligere hatt et mål om at denne saken kan komme på agendaen i fellesstyret for øyene og nytt styre vil fortsette å arbeide mot det målet.

5c. Ulovlighetssaker

Tidligere styreleder har holdt i denne også og det vil han også bli best om å informere om  neste styremøte.  Ny styreleder er innstilt på å overta denne arbeidsoppgaven.

Styret er enige om at vi forholder oss til denne problemstillingen på generell basis og ikke går inn i konkrete saker den enkelt hytteeier måtte komme opp i.

Media har tatt direkte kontakt med hytteeiere knyttet til disse sakene.  Heidi oversender en mediestrategi utarbeidet av Fellesstyret til styremedlemmene.

Det er ikke ønskelig å komme i åpen konflikt med PBE.  

 1. Veier og stier

Generalforsamlingen ga styret i oppgave å vurdere tilstand på veier og stier med tanke på utbedring. 

Geir avklarer i første omgang hva som ligger i oppgaven.  Ansvaret fordeles i styret når han rapporterer tilbake.

Viktig å sjekke med Statsbygg som grunneier hvilke muligheter vi har og hvilke støtteordninger som eksisterer.  Offentlig tilgjengelighet stiller muligens også krav til universell utforming (fremkommelighet for handikappede) som muligens igjen utløser andre støtteordninger.

 1. Kommunikasjon

Styret ønsker at referater skal være tilgjengelig for Velforenings medlemmer på nett.

Øystein vil komme tilbake til styret med et forslag til en enkel plattform.  Dette vil også omfatte en vurdering av oppdatering av nettside samt epost og facebook.

 1. Neste styremøte

 Det er ønskelig å komme raskt i gang.  Neste styremøte legges derfor til lørdag 19.6.

Styreleder tar kontakt med tidligere styreleder for å sikre hans deltagelse

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat fra styremøte 19. juni 2021

Samtlige styremedlemmer deltagende

Agenda:

 • Punkter fra sist styremøte
  • Brønnøysundregistrene
  • Veier/stier
 • Kontrakter
 • Store pågående saker som gjennomgås av Ånund
 • Høstfest
 • Fysisk medlemsmøte  i august

Brønnøysund registrene / bank

GS protokoll må foreligge før endringer kan gjennomføres.  Mangler en signatur, men Heidi håndterer dette

Lars må også ha post / arkiv fullmakt.  Dette ordner Petter og Lars når Petter har nødvendige fullmakter.

Bank er ok.  Lars har fullmakt til å signere alene.  Alle andre med fullmakter fra tidligere perioder er slettet.

Veier / stier

Før vedlikeholdsarbeider på veier starter opp bør det undersøkes om det er tilgjengelige midler hos Statsbygg.  Vi bør i den forbindelse samordne ønsker/krav med de andre øyene rundt veinettet, skilting og renovasjon.

Petter tar opp dette i fellesstyret

En annen sak som ikke er helt under denne saken er at Petter har fått nøkler til styreskapet på Vellet.  Petter og Morten går gjennom innholdet; primært en gang i løpet av uke 27 eller 28.

 • Kontrakter

I dag har altmuligmann og vaktmester ulike kontraktperioder.  Dessuten har de i noen grad overlappende oppgaver.

Styret ønsker å tilrettelegge for at kontraktperiodene er like og at alle vaktmesteroppgaver som utføres av altmuligmann skal over til vaktmester.

Kontrakten til altmuligmann utløper 30.september 2021.

For vaktmester er utløpstid årsskiftet 2022/2023.

Heidi lager forslag til innhold i de to kontraktene og begge vil inviteres til en gjennomgang av innhold og periode.

 • Store pågående saker gjennomgått av Ånund

Følgende store saker ble gjennomgått:

 • Ulovligheter
 • Vann- og kloakk
 • Badebrygger
 • Tomtefestesaken
 • Strøm

Ulovligheter:

PBE har funnet fram til et antall saker som de følger opp hver for seg mot den respektive hytteeier.  I tillegg har de vært på flere befaringer og det er tilsynelatende mange andre hytter som vil få rivingspåbud på andre tilsvarende saker så snart de har avklart de pågående sakene.

Fellesstyret har på sin side plukket ut en sak som ble gjennomført i 1993.  Vår advokat BAHR har gjort vurderinger som tilsier at byggesaker fra før 1955 er uproblematiske ettersom disse på den tiden lå utenfor PBE sitt mandat.

Tilsvarende er byggesaker fra etter 2001 vanskelig å gjøre noe med ettersom PBE da hadde fått klarere retningslinjer / instrukser.

Derimot var det i perioden 1993-1998, mens de lokale velforeningene hadde «mandat» fra PBE til å godkjenne mindre byggetiltak, også en mer liberal holdning i PBE.  Når PBE pålegger riving fordi de ikke har godkjent disse sakene mener altså advokatene at disse med stor sannsynlighet ville blitt godkjent med en søknad til PBE.  Ved å velge en sak fra denne perioden som de mener det god sjanse for å vinne håper vi på å få presedens på disse sakene.

Denne saken vil komme opp for retten i løpet av høsten og øyboerne må bære motpartens saksomkostninger ved et eventuelt tap.

Ånund sender kontaktinfo for PBE til Petter slik at han kan invitere seg til et møte med dem etter at hans periode som stortingsrepresentant er over.  Målet er å forstå litt bedre tenkesettet i etaten.

Vann- og kloakk

Dette er en sak som håndteres gjennom fellesstyret.  Det er tidligere sendt søknad som er godkjent, men utgått på dato.  Nå skal fellesstyret sende en nye søknad og prosjekteringsarbeidene, som skal gjennomføres av Sweco, er igangsatt.  Kostnaden er på 375 tnok og Bleikøya skal dekke inn 15% av dette.  Beløpet er avsatt i årets budsjett.

Det er all grunn til å tro at søknaden blir godkjent, men det er ingen plikt til å gjennomføre.  En ilandføring av vann- og avløpsledninger fra Hovedøya samt etablering av et servicehus på Bleikøya er ennå ikke kostnadsberegnet, men et grovt anslag ligger på 5-6 mnok.

Usikkerhetene rundt dagens løsning knytter seg til vanntilkoblingen på Sjursøya samt hvor lenge kommunen vil tilby septiktømming.

Dette vil bli fulgt opp tett av styret og Øystein tar ansvaret for saken fram til styrets vurderinger.

Badebrygger

Både PBE og Statsbygg har tatt opp denne saken igjen uten at fellesstyret har noen forståelse av hvorfor.  Sågar er det rivingspåbud på en brygge på Lindøya.  Fellesstyret har bedt om at PBE avstår fra rivingspåbud inntil det foreligger avklaring om bruk og avtale.

Mens PBE vil rive har antikvaren sagt at bryggene representerer en del av øylivet og således er bevaringsverdig.

For Bleikøyas del er det 12 brygger.  Her er alle eier- og ansvarsforhold avklart. Viktig at det blir avklart den enkelte bryggeeiers ansvar dersom det oppstår skader.   Bleikøya forholder seg til fellesstyret i denne saken.

Petter vil holde i denne saken og følge opp

Tomtefestesak

Øyene har festekontrakt til 2061.  Ettersom området er regulert til dagens bruk er vurderingen fra advokatene at kontrakten vil være evigvarende.  Dermed vil innløsingssum være 25 x festebeløp i motsetning til markedspris.

Tomtestørrelsen er satt til maks 200kvm, men dette er det stilt spørsmål også i et søksmål

Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å belaste hver hytteeier med inntil 3tnok for å dekke inn kostnadene.

Vinnersjansen ved å gå til sak er anslagsvis 50/50, men gevinsten ved å vinne er svært stor for den enkelte hytteeier.  Derfor har Fellesstyret foreslått å gått med på en probono ordning med advokatene.

Dersom vi taper vil vi få en lav advokatkostnad, men må til gjengjeld dekke motpartens kost.

Om vi vinner begge sakene slipper vi motpartens kostnader, men må betale en høyere sum til advokatene.

Vinner vi en av sakene blir det en mellomløsning.

Styret gir sin tilslutning til den honoramodellen fellesstyret foreslår.

Strøm

Skal vi ha individuelle målene slik Elvia foreslår?  Ikke noe ønske fra vår side og ballen ligger hos Elvia.  Vi sitter rolig og avventer.  Ønsket vårt er at Elvia overtar strømnettet og styret ønsker å bringe dette inn som en sak for Fellesstyret.

Heidi følger opp denne saken for styret

 • Høstfest

Komiteen som skal planlegge for denne festen vil få dugnadsfritak på lik linje som for St.Hansfesten.

 • Fysisk medlemsmøte i august

Det er ønskelig fra styret med et fysisk medlemsmøte der styret kan gjennomgå alle de store og tunge sakene og tilrettelegge for spørsmål fra medlemmene.

Legges til søndag 15. august kl 12

Meddeles medlemmene på facebook og gjennom epost.

Pølser og is til barna og Heidi snakker med butikk Morten.

Styret tar en gjennomgang av alle sakene noen dager på forhånd.  Heidi er møteleder.

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Referat Generalforsamling Bleikøya Vel 2019

Referat fra Generalforsamling i Bleikøya Velforening

Søndag 19 Mai 2019 kl. 12.00 .      Sted: Velhuset

Styret: Arne Jørgen Auberg, Bjørn Erik von Huun ( ikke tilstede), Hans-Petter Johnsen, Trine Johnsen, Ånund Brottveit, Geir Alexandersen og Line Gulbrandsen ( vara)

Antall hytteeiere tilstede: 53 + 1 Fullmakt

Styreleder Arne Jørgen ønsket velkommen og fikk godkjent innkallingen.

Møtet startet med 1 minutts stillhet for å hedre Tore Karijord som er gått bort.

Faste poster på Generalforsamlingen:

 • Årsberetningen ble opplest, og godkjent.

Note: Viktig og huske at det er Plan og Bygg som skal godkjenne byggesøknader.

 • Regnskap og Budsjett ble gjennomgått, og godkjent

Noter: Strømmen har blitt mye dyrere, og prisen pr forbrukt  Kw må derfor økes i hht dagens priser.

Strømavtalen med Hafslund er endret. Besparelse ca 35.000.

Videre må det sjekkes hvorfor strømforbruket er høyt på vinteren.

Det er også satt av noen kr til nye vannrør i budsjettet.

 •   Innkomne forslag:

                              Forbud på utleie av hytte tas inn i vedtektene. Vedtatt, mot 2 stemmer

                              Styrehonorar endres til kr. 10.000 for styreleder og kr 5000.- for resterende styremedlemmer. Vara blir også belønnet med kr 2500.-: Vedtatt

.                             Styret setter seg på venteliste for å kjøpe båtplass til butikken, forutsatt fornuftig pris og betingelser. Vedtak: utrede dette videre. Tas opp på nytt i 2020

 • Valg:

                             Valgkomiteens ( Erik Hansen)  innstilling er slik:

På valg er:

Leder, sekretær, ett styremedlem og ett varamedlem til styret.

Valgkomiteens innstilling :

                       Leder.              : Arne-Jørgen Auberg , gj.valg ( 2 år )

Sekretær         : Ånund Brottveit , ny ( 2 år ). (Styremedlem i forrige periode)

                       Styremedlem. : Sigurd Jorde , ny ( 2 år ).

                      Varamedlem   : Line Gulbrandsen, gj.valg ( 2 år ).

                          Innstillingen ble vedtatt.

                         Valgkomite neste periode blir da Hans-Petter Johnsen

Referat fra Medlemsmøte ( rett etter Generalforsamlingen)

Info. saker som var varslet i innkallingen:

 • Feste avtalen er utvidet fra 2021 til 2061 pga en regel i tomtefesteloven.
 • Alle har mulighet til å søke Statsbygg om innløsning av Festekontrakten i løpet av 2019. Ved at det er mye som skjer rundt dette om dagen, anbefales det og avvente til slutten av året da det er mulighet for at ytterligere info forefinnes. Statsbygg har startet med oppmåling av tomter på Lindøya. Pr. i dag er prisen 40% av markedspris. Fordelen med event kjøp er at det mulig og pantsette eiendommen.

 Styret vil informere så fort det dukker opp nye elementer i saken.

 • Vedr. Vann og kloakk tilkobling til Bleikøya er dette fremdeles usikkert da nok penger ikke bevilget pr. nå.  Kostnaden på ilandføring til alle øyene vil ligge på rundt kr. 15 mill.
 • Vedr. event. kjøp av hytteøyene ( Lindøya, Nakholmen, Bleikøya og Rambergøya) er i prosess. Statsbygg vil selge til Oslo Kommune, men de har sagt nei. Felles-styret for Øyene har dialog med myndighetene og har også innhentet tilbud på event. finansiering. Felles-styret har også bedt om hjelp fra en advokat som har dette som spesialområde. Foreløpig uklart hvor dette vil ende, men det jobbes med en avklaring. Styret ble også bedt om å fremskaffe mere info., samt at det sendes ut et «Høstbrev».
 • Brannberedskap. Det ble skissert diverse senarioer hvor det vil være nødvendig med slukkeutstyr. Brannvesenet har skrevet at vi må være forberedt på INNTIL 30 min utrykningstid. Det er vrient og være forberedt på alle eventualiteter , men det er allikevel viktig og forebygge. Ikke la brennbare ting ligge og slenge, sørg for at det en vannslange tilgjengelig, er brannslukningsapparat ditt under 10 år og i orden? Har du byttet batteri i røykvarsleren? Vann-gruppa vil på sin side starte opp og bytte en del rør slik at vi får bedre kapasitet enn i dag, men vanntrykket gjør at det er begrensninger på hvor mye dette vil hjelpe.  FORSIKTIGHETS prinsippet et det aller viktigste!

Varighet totalt for begge møter: 2 timer og 10 min.

Oslo 21.05.2019Bleikøya Velforening.

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Innkalling til Generalforsamling 2019

Det innkalles herved til Generalforsamling i Bleikøya Velforening søndag 19 Mai. Kl. 12.00 på Vellet’s Hus på Bleikøya.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Styrets årsberetning for 2018
 4. Regnskap for 2018
 5. Budsjett for 2019
 6. Innkomne forslag:
 7. Forbud mot utleie av hytte tas inn i vedtektene (forslag fra styret)
 8. Styrehonorar økes: 10 000 (styreleder),5000 (representanter) og 2500 (møtende vara) (forslag fra styret)
 9. Styret setter seg på venteliste for å kjøpe en båtplass for butikken, forutsatt fornuftig pris og betingelser. (forslag fra Kristine Sørfonden)

Styret ønsker at denne saken behandles på Medlemsmøtet:

 • Brannberedskap: Lage to nye vannuttak for brannslanger til bruk for hytteeierne. Opparbeide branngate. Brannslanger må være tilgjengelig. Tilbud om opplæring må gis. Brannvernkomite opprettes. (forslag fra Johannes Brennhovd)
 • Valg

I utgangspunktet er disse på valg i år:

Leder (Arne-Jørgen Auberg), sekretær (Hans-Petter Johnsen), Styremedlem (Ånund Brottveit) og Vara (Line Gulbrandsen). Hans-Petter har meldt fra at han ønsker og bli erstattet.

Nestleder (Bjørn Erik von Hun), kasserer (Trine Johnsen) og duger (Geir Alexandersen) har 1 år igjen av perioden.

Valgkomite Erik Hansen fremlegger forslag til kandidater.

Umiddelbart etter Generalforsamlingen avholdes medlemsmøte.

Saker som gjennomgås på medlemsmøte:

Informasjonssaker (Arne-Jørgen)

* festeavtale utvidet til 2061

* innløsing av festekontrakter (2021)

* arbeid med tilkobling av vann og kloakk

* eventuelt kjøp av øyene

Vi ønsker alle medlemmer velkommen!

Beste hilsener

Styret i Bleikøya Velforening                                                                               Oslo 03.05.2019

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Vårbrevet 2019

Selv med litt varierende vær om dagen, blir det lengre og lengre dager, og da vet vi at det snart er sesongstart for øylivet vårt. La oss håpe på flott vær i år også J

Her er litt praktisk info.

DUGNAD

Veldig bra oppmøte på fjorårets dugnader og felles-strandryddinger. Her kan vi være stolte av oss selv!

La dette også være trenden for 2019. 

For hver hytte kreves det 6 timer dugnad og 2 timer til felles-strandrydding. Gebyr for unnlatelse er kr. 500/t

Nedre aldersgrense er 14 år. Det er mulig for eldre hytte-eiere å søke om fritak om de ikke har mulighet for hjelp fra familien.

Dugnadsdatoer vil kunngjøres på tavla og Facebook/Bleikøya Forum.  ALLE timer skal avtales med Duger Geir Alexandersen : geir.alexandersen.68@gmail.com

BÅLBRENNING

Det er kommunalt forbud mot å brenne bål på øya.

Løv legges i egen kompost eller fraktes til komposthaugen ved stranda på Vellet.

Etter 15 April og frem til St.Hans kan kvist og grener legges på St.Hans bålet på badeodden og Vellet.

Det er IKKE lov og legge gammelt bygningsmateriale eller malte / beiset trevirke på bålet.

Etter St.Hans skal grener og kvist kun legges på bålet ved Vellet.

Styret søker om dispensasjon for bålbrenning ved behov.

VAKTMESTER  /     ALTMULIGMANN  /       BUTIKKEN /    ALLE KOMITEER og GRUPPER

Tusen takk for innsatsen i 2018!

Butikken vil holde åpent i påsken J

«VANNMANN»

Det jobbes fremdeles med et prosjekt vedr. en  faggruppe som skal ta denne jobben som et team. Dette fordi det er en del forestående arbeid på rørsystemet vårt.

Steinar Mørk gjorde for øvrig en stor innsats rundt dette også i fjor.

Hvis været tillater det vil det bli satt på vann til påske.

STRANDRYDDER

I år som i fjor har vi en fast strandrydder; Dugnadssjef Geir Alexandersen.

VÅRCONTAINERE

Regler:

 1. Containere må stues optimalt- her er det MYE penger og spare for felleskapet.
 2. Avfall etter oppussing skal ikke kastes her! ( fjernes av hytte-eier på egen hånd)
 3. Hvite og Brune-varer samt spesialavfall skal være tydelig merket med hytte nr. og avgiften på kr. 300.-  skal betales uoppfordret til kasserer. Trine Johnsen, hytte 101
 4. Husholdningsavfall skal selvfølgelig ikke kastes i disse containerne J
 5. Er containeren full, ikke sett igjen ting utenfor. Ta det med opp igjen.
 6. Usikker på noe; kontakt dugnad-sjef Geir Alexandersen.

DATOER OG MERKE SEG:

 • Vår-Containere på Gamlebrygga: fra fredag 3 mai – mandag 20 mai.
 •  Strandrydding: Lørdag 4 mai og Lørdag 18 mai kl. 11.30, oppmøte på Vellet
 • Generalforsamling med påfølgende medlemsmøte: Søndag 19 Mai kl. 11.30 på Vellet
 • St.Hans fest: Lørdag 22 Juni på Vellet. PS. Vi søker også om å brenne bålet på badeodden søndag 23 juni
 • Barnas Dag: Lørdag 3. August.

INFO. LENKER

https://www.facebook.com/groups/209236646424/  Bleikøya Forum

https://www.facebook.com/search/top/?q=bleik%C3%B8ya%20-%20styres%20informasjonsside  Styrets informasjonsside.

UTLEIE AV VELLET:

Bruk hjemmesiden vår https://www.bleikoya.net/medlemmer/leie-av-vellhuset/

eller kontakt nestleder Bjørn Erik von Huun e-post: nestleder@bleikoya.net

PLAN og BYGGNINGSETATEN

 Det vil bli distribuert en «veileder» fra Plan og Bygningsetaten til alle hytteeiere i løpet våren som forteller hva vi har mulighet til å gjøre med hyttene våre.

STATSBYGG HAR ØNSKE OM Å SELGE HYTTE-ØYENE

Utdrag fra referat fra møte mellom Statsbygg og Fellesstyret 27.02.2019:

Sak 1. Salg av øyene

Statsbygg (SB) har fått fullmakt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å selge øyene til markedspris til Oslo kommune. Fellesstyret (FS) har gjennom sin advokat sendt brev til SB hvor de bl.a. foreslår at øyene selges til FS.

 • SB presiserte at man forholder seg til den fullmakten som har blitt gitt av KMD, og vil ikke vurdere andre alternativer for salg før dialogen med Oslo kommune er sluttført. SB ser det som hensiktsmessig at øyene selges samlet. SB v/Fløystad redegjorde kort for avhendingsinstruksens bestemmelser. Her ble det lagt vekt på at øyene er regulert av en ny reguleringsplan, noe som gir Oslo kommune en ekspropriasjonsrett. Etter Statsbyggs tolkning av instruksen åpner dette for direktesalg til kommunen. Alternativet til et salg til kommunen er å selge øyene i markedet. Statsbygg har ikke fullmakt til å selge direkte til FS. Statsbygg har skrevet brev til kommunen om salg av øyene og venter på tilbakemelding.
 • FS uttalte at de ser det som viktig at FS blir vurdert som en reell kandidat til å eie øyene. De mener at reguleringsplanens rammeverk vil sikre at allmenhetens interesser blir ivaretatt.
 • SB presiserte at saken må behandles på nytt av KMD dersom øyene skal selges i markedet.
 • SB vil holde FS orientert om møte med Oslo kommune om salg av øyene.

Sak 2. Innløsning av festetomter

Hytteeierne vil kunne kreve festetomten sin innløst i 2021. I forbindelse med dette vil SB orientere om hvilke prinsipper som legges til grunn og hvordan det rent praktisk skal gjennomføres. Regjeringsadvokaten har etter møtet vurdert vilkår for innløsning. Denne vurderingen er lagt til grunn for fremgangsmåten nedenfor.

 • Innløsningssummen vil settes til 40 % av råtomtens verdi.
 • Kravene må fremmes senest 31.12.2019 og vil behandles ila. 2020. Krav fremmes til karu@statsbygg.no.
 • SB vil lage et forslag til tomtedelingsplan for Lindøya. Denne vil utarbeides av et oppmålingsforetak SB har rammeavtale med. Planen vil utformes på bakgrunn av reguleringsplanen og tilhørende veileder, med innspill fra FS og PBE. Det er ønskelig med en konstruktiv dialog og prosess mellom Statsbygg og hytteeierne. FS vurderer hvordan det kan etableres en god prosess i dette arbeidet.
 • De enkelte oppmålingene vil utføres av en ekstern konsulent i tråd med tomtedelingsplanen. 
 • For å dekke kostnadene for oppmåling og taksering vil SB kreve et administrasjonsvederlag på kr. 7 000,- som ved forrige innløsningsprosess, for å få innløsningskravet behandlet.
 • SB vil komme tilbake til FS med et anslag på hvilken markedsverdi festetomtene har, slik at hytteeierne får vite antatt nivå på innløsningssummen som må betales.

Styret i Bleikøya Vel har denne kommentaren:

Alle står fritt til å søke innløsning i 2019, men styret henstiller til medlemmene om å vente med dette til vi har avklart status om salg av øyene. Dette for å unngå kompliserende faktorer. Hytteeiere som ønsker innløsning kan forberede dette og søke innløsning så sent som i desember 2019.

Sak 3. Forlenging av festekontrakter

Etter kontraktens ordlyd vil festekontrakten løpe ut i 2021. Regjeringsadvokaten har etter møtet vurdert forlengelse av festekontrakten

 • Festekontraktene løper ikke ut i 2021, slik kontraktens punkt 1 sier. Etter lovendring har festekontraktene utløp i 2061. Festeavgiften vil frem til dette kun justeres etter KPI.

Styret i Bleikøya Vel har denne kommentaren:

Viktig å vite at festeavgiften kun justeres av konsumprisindeksen fram til 2061. Iflg en kalkulator hos SSB gir den pekepinn om hva økningen blir i 2021 ( ikke helt riktige datoer):

Resultat av utregning

3 677 kr i februar 2009 tilsvarte 4 532,50 kr i februar 2019. Altså rundt en tusenlapp på 10 år

Sak 5. Medlemskap i velforeningene

Iht. til festekontrakten er hytteeierne pliktig til å være medlem i velforeningene.

 • Statsbygg vil også inkludere en heftelse i kjøpekontrakten som forplikter hytteeiere som innløser til å tinglyse i grunnboken at hytteeier forplikter seg til medlemskap i den aktuelle øyas velforeningen.

                Styret i Bleikøya Vel har denne kommentaren:

                Hytteeiere som innløser tomta vil ikke lenger være bundet av klausulene i festekontrakten. Med denne heftelsen vil medlemskap i velforeningen være obligatorisk for alle hytteeiere. Dette er i tråd med ønskene til Fellesstyret

Oslo 25.03.2019

Med vennlig hilsen

Bleikøya Velforening.

Styret

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Fortøyning ved Gamlebrygga

Gamlebrygga og Velbrygga er idag regulert som ‘Offentlig trafikkområde-Havn’. Med offentlig trafikk menes fergetrafikk og vareleveranser, renovasjon og septik, samt beredskap for nødetatene (brann, ambulanse og politi). Siden Gamlebrygga er mindre brukt for fergetrafikk har det kommet ønske om endret bruk av denne, og å tillate fortøyning av båter under visse forutsetninger. Dette gjelder spesielt større båter over 30 fot som ikke kan fortøye i Gamle båthavna eller Bleikøya marina. Styret har også mottatt forslag om å beholde dagens regelverk som ikke tillater fortøyning, med henvisning til nyttetrafikk og offentlig bruk av Gamlebrygga. Styret har derfor kontaktet Oslo kommune, Oslo Havnevesen, Ruter, Oslo Brann- og redningsetat samt Oslofergene for å høre hvorvidt de motsetter seg fritidsfortøyning av båter ved Gamlebrygga. Ingen av de som ble kontaktet motsatte seg dette, men det er styrets oppfatning at offentlig bruk og nyttetrafikk likevel alltid skal prioriteres.

Styret er opptatt av å beholde et lettfattelig regelverk som er enkelt å håndheve, og vil tillate at større båter fortøyes ved Gamlebrygga under visse forutsetninger, i første omgang for en prøveperiode på ett år, og vil derfor gjøre følgende endringer i instruksen for bruk av bryggene:

Vellets brygge skal bare brukes til av- og påstigning. Fortøyning er ikke tillatt.

Gamlebrygga skal primært brukes til av- og påstigning.

Gamlebrygga kan brukes midlertidig for tillegging av hytteeiernes gjester med større båter (over 30 fot), som ikke kan få plass i båthavnene. All fortøyning skjer på eget ansvar og maks liggetid er ett døgn. Det må legges frem godt synlig informasjon om hyttenummer og telefonnummer i båten. Båten må kunne flyttes på kort varsel dersom ferje eller annen nyttetransport behøver plassen.

For båter under 30 fot oppfordrer styret til å bruke Gamle båthavna eller Bleikøya marina. Dette gjelder også lettbåter som benyttes når større båter ankrer opp utenfor Bleikøya. Det er styrets oppfatning at medlemmene er flinke til å benytte Facebook og sosiale medier til å søke etter båtplasser, og at medlemmene viser fleksibilitet og er flinke til å låne bort båtplassene sine ved behov. Dette er en praksis som styret ser som positiv, og fortsatt vil oppfordre til.

Endringen gjelder fra dags dato, 9. august 2018

Med vennlig hilsen

Arne-Jørgen Auberg
Styreleder Bleikøya velforening

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Reguleringsplanen er vedtatt!

1_Detaljregulering er vedtatt – Bleikøya – Lindøya –

2_Orientering om klageregler erstatning og innlosnin

Byrådssak 110_17 2017

Reguleringsplan for hytteøyene – oppsummering pr 14. mai 2017

Vedtakskart med paategning – Bleikoeya

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØTE FOR BLEIKØYA VELFORENING SØNDAG 13 MAI. 2018

Sted: Velhuset
Styret: Camilla Sylling, Erik Hansen, Trine Johnsen, Ånund Brottveit, Geir Aleksandersen, Line Gulbrandsen og Hans-Petter Johnsen.

Antall hytteeiere: 49+ 5 fullmakter

Styreleder Camilla ønsket velkommen, og møtet startet med ett minutts stillhet for å hedre de 4 som har gått bort siden forrige generalforsamling.
Styret presenterte seg selv, utenom nestleder Erik Hansen som er på reise.
Faste poster på Generalforsamling:
• Innkallingen, ble godkjent.
• Årsberetningen ble gjennomgått, og godkjent.
• Regnskap og Budsjett ble gjennomgått, og godkjent.
Etter ønske fra Revisor om at Styret skulle ha et disponibelt beløp til uforutsette utgifter, ble dette satt til kr. 200.000.- Viktig at det innhentes flere anbud/tilbud i større saker.
• Innkomne forslag. Ble overført til medlemsmøtet, men med samme effekt som Gen.Fors.
• Valg. Styreleder og nestleder var på valg. Valgkomitéen v/ Lisa Magnor foreslo Arne-Jørgen Auberg til Styreleder og Bjørn Erik von Hun til nestleder. Vedtatt. Kasserer og Duger var også på valg; disse tok gjenvalg. Et benkeforslag fra Svein Terje Dybing om eventuelle kandidater til leder, nestleder og sekretær ble fremmet med bakgrunn i at disse ble forespurt og hadde takket ja da valgkomiteen på dette tidspunkt ikke hadde kandidater klare. 2 stemte for og resten mot dette benkeforslaget.
• Styrehonorar ble gjennomgått og godkjent. Ingen økning fra tidligere år.
Det ble bemerket at Valgkomiteen må legge frem sine kandidater skriftlig i god tid før Gen.Fors.
Valgkomite blir da Erik Hansen

MEDLEMSMØTET:
• Per Magnor foreslo å sjekke om vi har den beste strømavtalen. Per sjekker dette for oss.
• Sjekke mulighet og viktighet av og opprette Vips for Bleikøya Vel. I.fm. f.eks. loddsalg og inngangspenger.
• Siste oppdatering fra PBE som kom 12. mai, sendes ut på mail. Styret har pr. nå ikke nok kunnskap om event. endringer som vil komme etter at alternativ 2 nå er vedtatt. Magne Meland hadde et flott innlegg hvor han delte det han visste pr. nå. Han har vært øyas mann på denne saken i mange år og gjort en kjempejobb. Som da har resultert i det beste alternativet ( 2 ) for oss på øyene. Tusen takk Magne!
• Vedr. skadedyr som mus, rotter og vond ble det besluttet å ta kontakt med et skadedyr-bekjempelses firma for utredning av dette.
• «Kattesaken» endte etter avstemning for og gå for alternativ nr 2. Medlemmer oppfordres til og si ifra om reglene rundt dette ikke overholdes.
• Forslag om etablering av ny «trenings / hyggeplass» ble trukket tilbake. Initiativet var allikevel bra!
• Hjertestarter ble enstemmig besluttet innkjøpt. Kostnad ca. kr. 25.000.- Røde Kors vil da holde kurs på øya.

• St.Hans fest ansvarlig: Kristine Sørfonden
• Barnas Dag ansvarlig : Annette Wikerhøy
• Flåtesjef : Claes Olsen

Oslo 14.05.2018
Bleikøya Velforening

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØTE FOR BLEIKØYA VELFORENING

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Innkalling til Generalforsamling 2018

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

 

 

Innkalling til Generalforsamling 2018

 

Det innkalles herved til Generalforsamling i Bleikøya Velforening søndag 13 Mai. Kl. 12.00 på Vellet’s Hus på Bleikøya.

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Styrets årsberetning for 2017
 4. Regnskap for 2017
 5. Budsjett for 2018
 6. Innkomne forslag: flere innkomne forslag må være styret i hende innen 15 April.
 • Innkjøp av hjertestarter
 • Mus og rotter
 • Som hytte-eier av hytte 42 på Bleikøya, vil jeg fremstille et alternativt forslag i «Katte-saken».

 

Styret i Bleikøya Velforening utreder med et skadedyr bekjempelses firma, hva som er den mest effektive måten og bli kvitt smågnagere på før endelig vedtak fattes.

 

Dette er etter mitt syn et bedre forslag enn å slippe kattene løs. Hvis kattene for gå fritt på øya er det ikke bare fuglelivet som vil belastes, men også oss hytteboere i form av: tissing her og der, avføring i sandkasser, kattejammer og slåssing/hyling dag og natt. Katter som går inn i hytter og leter etter mat gjennom åpne dører eller vinduer etc.

 

 • Styret ønsker at dette behandles på Medlemsmøtet.
 • «Kattesaken»

 «Forslaget som ble skissert i «vårbrevet» blir trukket og ikke fremmet av styret, med mindre andre medlemmer ønsker at det opprettholdes. Dette alternativet er omtrent likelydende med alternativ 2 under, men har i tillegg en bestemmelse om at løse katter er forbudt på hele Bleikøya i hekkeperioden definert som 15.4 – 15.7. I alternativ 2 er forbudet kun knyttet til Bleikøykalven sjøfuglreservat, men gjelder hele året der. Det har også kommet inn et nytt punkt om at erfaringen med de nye reglene skal evalueres etter 2 år.

 

Styret foreslår at det holdes avstemning om følgende forslag til nye regler for Bleikøya:

Det er båndtvang for hunder på Bleikøya hele året. Forslag til regelendring gjelder kun katter.

 

Alternativ 1: Dagens regler om generell helårlig båndtvang for hund og tilsvarende forbud mot frittgående katt opprettholdes.

 

Alternativ 2: Generell helårlig båndtvang for hund og forbud mot frittgående katt. Katt kan få unntak fra det generelle båndtvangpåbudet, på vilkår som er satt opp nedenfor. Medlemsmøtet evaluerer regelverket etter en prøveperiode på 2 år.

 

 1. Sjøfuglreservatet på Bleikøykalven skjermes ved et forbud mot frittgående katter («båndtvang») på nordsiden av gjerdet hele året.
 2. Katter kan ellers gå fritt på Bleikøya, på disse betingelser:
  1. Den er under daglig tilsyn av eier
  2. Den skal ha kattekasse inne og forsøkes holdt inne om natten
  3. Den er sterilisert og årlig vaksinert
  1. Den er merket med eiers navn»
 • Styret ønsker at saken behandles på Medlemsmøtet.
 • Treningsplass / kveldshygge

Ønsker å legge inn et forslag til generalforsamlingen om å lage en treningsplass/kveldshygge på stranden mellom vellet og papirkontaineren (Vika nedenfor stupet)
Mvh
Liz Øvang hytte 64

 1. Valg

I utgangspunktet er disse på valg i år:

Nestleder: Erik Hansen

Kasserer: Trine Johnsen

Duger: Geir Alexandersen

 

Hele styret ble innsatt i fjor og får derfor en litt spesiell rullering.

Valgkomiteen er informert om at styreleder Camilla Sylling skal selge hytta, slik at også denne posten må erstattes.

Trine og Geir tar gjenvalg, mens Erik ønsker og bli erstattet.

 

Umiddelbart etter Generalforsamlingen avholdes medlemsmøte.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen!

 

Oslo 23.03.2018

 

Beste hilsener

Styret i Bleikøya Velforening.

Innkalling Gen. Fors. 2018 med nye forslag Årsberetning 2018 Budsjett Bleikøya 2018

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar