Innkalling til generalforsamling 2014

Innkalling til generalforsamling 2014

Det innkalles til generalforsamling i Bleikøya Velforening LØRDAG 24.mai 2013 kl. 1200 på

Vellets hus på Bleikøya.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Styrets årsberetning 2013

4. Regnskap 2013

5. Budsjett 2014

6. Innkomne forslag

7. Valg

Verv som er på valg er: Nestleder, kasserer og dugnadssjef

Umiddelbart etter Generalforsamling avholdes medlemsmøte.

Vi ønsker alle Velforeningens medlemmer velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret Bleikøya Velforening.

 

 

AdeB_1166438_v_1_Medlemsmøte 2014 (2)
AdeB_1166593_v_1_Bleikøya – budsjett 2014
AdeB_1166592_v_1_Bleikøya – regnskap 2013
AdeB_1166436_v_1_Innkalling til generalforsamling 2013 (2)
AdeB_1166435_v_1_ÅRSBERETNING 2013 (2)

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

VÅRBREV 2014

SOMMEREN 2014

Innledning:

Etter en mild vinter ser det ut til at vi kan få en rekordtidlig start på sesongen 2014. Blåveisen har allerede begynt å komme frem, og det er så godt som helt snøfritt på Øya. Jeg håper sommeren 2014 blir en flott sommer, men det er kanskje for godt å håpe at den topper 2013.

Søksmål mot Statsbygg:

Endelig oppgjør er foretatt til Lindøya Vel som har vært kasserer i saken. Avregning for hver enkelt hytteeier foretas i forbindelse med medlemsavgiften for 2014.

De som ikke har reservert seg, og som ikke har betalt a konto, vil få dette som egen post på medlemsavgiften. Dersom det skulle vise seg at det er betalt inn for mye, vil den enkelte få trukket dette fra.

Brannvern:

I lys av årets tragiske branner har styret sett det nødvendig å lage en plan for brannberedskap. Vi vil forespørre Oslo Brannvesen om befaring. Nærmere redegjørelse vil komme på årsmøtet.

Fergen:

Så langt styret er kjent med opprettholdes kommunens plan om at fergen for fremtiden skal gå fra rådhusbrygga. For sesongen 2014 vil feren likevel gå fra Vippetangen.

Vannrør:

Det ble i 2013 gjennomført store utskiftninger av vannrørene på øya. De resterende arbeidene vil bli tatt i 2014.

Reguleringsplan:

Her er det lite ny informasjon å meddele. Plan og Bygg har oversendt reguleringsforslaget til politisk behandling, og kommunen har initiert samtaler med Fylkesmannen. Så langt står vi derfor på stedet hvil.

Gamlebrygga:

Etter nærmere befaring av Gamlebrygga viste det seg at denne ikke var i så dårlig stand som først antatt. Spesielt henger dette sammen med at vi nå har flyttet containerne bort fra selve brygge elementet. Det vil i år bli prioritert å avstive den eksisterende brygga.

Stupebrettet på badeodden ble forsøkt avstivet i fjor uten at dette tiltaket hadde nevneverdig suksess. Vi fortsetter arbeidet med å sikre stupebrettet slik at dette fortsatt kan være til glede for øyboere og besøkende.

Kildesortering:

Kildesortering fortsetter, og alle oppfordres nok en gang om å benytte ordningen.

Styret har funnet det riktig å ha ordningen med søplestativer på prøve et år til. Det betyr at det ikke blir noen endring her i år.

«Containerhavn vest» (plass for containerne restavfall, papir og glass) blir værende for sesongen 2014.

Bruk av e-post og nettside

Vi vil i år fortsette med å bruke registrerte e-postadresser for utsendelse av både innkalling til generalforsamling og medlemsmøte. Videre vil giro for innbetaling av velavgift sendes ut på e-post. De som har reservert seg, eller som ikke har kjent e-postadresse, vil fortsatt motta dette pr. ordinær post. Vi sparer penger på portoen, og ber om at bare de som ikke har e-postadresse reserverer seg.

Dugnad:

Status dugnad 2014

Til tross for sterke oppfordringer om økt deltakelse på dugnad i fjor registrerer styret med skuffelse at det var rekordlav deltakelse. Dette gir grunnlag for bekymring. Spesielt gjelder dette i forhold til økonomi da vi må benytte oppsparte midler til å kjøpe inn tjenester som egentlig skulle vært utført på dugnad. Den endelige konsekvensen av lav deltakelse på dugnad vil kunne være at medlemskontingenten må økes.

Prøveprosjektet med dedikerte oppgaver som ble først gjennomført i fjor viste seg ikke å være den suksess vi hadde trodd. Denne videreføres derfor ikke i år.

Det er fortsatt mange dugnadsoppgaver og styret OPPFORDRER ALLE hytteeierne om å delta aktivt i år.

Alle hytteeiere har 6 timer dugnadsplikt i året. Denne plikten omfatter  2 timer stranddugnad på våren, samt deltagelse på minst 2 dugnader à 2 timer, totalt 4 timer. Gebyret for ikke å delta, er kroner 500,- pr. dugnadstime. Datoer for dugnad vil bli kunngjort på oppslagstavlen. Nedre aldersgrense for dugnadsdeltakere er 14 år og øvre aldersgrense er 75 år. Spreke 75 + må gjerne delta hvis de ønsker.

Felles strandrydding:

Lørdag 12.4.2014 kl. 11.58 – 14.00

og

Lørdag 26.4.2014 kl. 11.58 – 14.00

Alle hytteeiere må utføre (minst) 2 timer strandrydding.

I år har det kommet ekstra mye søppel inn på strendene våre. Stranddugnaden blir derfor i år svært viktig.

Generalforsamlingen 2014 vil bli avholdt LØRDAG 24. mai kl.12.00 på Vellet med påfølgende medlemsmøte. Innkalling vil bli sendt ut senere.

Forslag til Generalforsamlingen eller medlemsmøte sendes innen 3. mai til:

bleikoya@gmail.com

Styret har besluttet at velavgiften i år vil bli sendt ut pr. 1. juni 2014 med betalingsfrist 1. juli. Styret må årlig purre opp ganske mange hytteeiere ganske mange ganger før velavgiften betales. Styret har derfor besluttet at første gangs purring sendes ut 1. august, og det vil da bli lagt til et purregebyr på kroner 200,-

Containere blir satt ut på Gamlebrygga i perioden 12.4.2014 – 26.4.2014. Husk at containerne kun er til ordinært avfall som har samlet seg opp i løpet av året. Containerne er ikke ment for avfall etter oppussing o.l. Den enkelte hytteeier må selv sørge for fjerning av slikt avfall.

Som alltid ble det også i fjor avdekket at flere, til tross for gjentatte årlige oppfordringer, kastet hvitevarer, TV’er og annet spesialavfall som ikke var merket med hyttenummer. Velforeningen blir avkrevd kroner 300,- i miljøgebyr uavhengig av om slike varer er merket med hyttenummer eller ikke. De som ikke merker hvitevarene med hyttenummer påfører fellesskapet unødige utgifter. Det føles derfor unødvendig å skulle presisere dette til voksne hytteeiere, men alt avgiftspliktig avfall som kastes skal være tydelig merket med hyttenummer. I tillegg melder den enkelte fra til kasserer hvor mange enheter som er kastet. Avgiften betales til Solveig Bjerke (hytte 35). Det oppfordres til å stue containerne godt når det kastes avfall.

Leif Albinsson fortsetter som vaktmester. Strandrydder er Erik Tobiassen.

Butikken vil også i år bli drevet av Morten Sterri. Se oppslag i butikken vedr. åpningstider.

Styret oppfordrer hytteeierne til å benytte butikken for å sikre en driveverdig omsetning.

Det er ikke tillatt å brenne bål uten godkjenning fra brannvesenet. Det skal ikke legges kvist og avfall på Badodden i perioden 24.juni-15.september.

Styret vil søke om tillatelse til å brenne bål:

21. juni 2014: St. Hansfest på Vellet
23. juni 2014: Bål på Badeodden
28. august 2014 Barnas dag på Vellet

Alle som legger kvist og hageavfall ved Vellet må legge dette innenfor de sperringer som er satt opp. På Badeodden må avfall legges ned mot sjøen.

Styret oppfordrer hytteeiere som har kvisthauger liggende og fjerne disse før sesongen starter. Hytteeiere som har brukt doene i løpet av vinteren skal tømme og rengjøre bøttene før 15. april.

Båter skal ikke ligge i opplag i sommersesongen, og båter som ikke er i bruk skal fjernes. I fjor ønsket vi at alle skulle merke båter som ligger på stranden med hyttenummer. Denne oppfordringen var det ikke alle som fulgte. Vi gjentar derfor at alle må merke sine båter. Båter som ikke er merket eller som åpenbart ikke er i bruk vil kunne bli flyttet.

Strømavlesningen blir foretatt innen 31.7.2014.

Barnas dag går av stabelen den 2. august i år.

Vi minner om at det IKKE ER LOV å felle trær på egen hånd på øya. Det blir hvert år avdekket at større trær har blitt felt i løpet av vinteren. Dette er ikke greit, og det varsles konsekvent oppfølging fra styrets side.

Vi ønsker alle en hyggelig vår og sommer.

Med vennlig hilsen

Styret Bleikøya Velforening

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Askekallen

Askekallen 2013

     “ASKEKALLEN”

Hva er dette ?

Bleikøya er i ferd med å gro ned, særlig av ask og lønn.

For å øke interessen for fjerning av disse plantene vil vi i år lage en konkuranse.

–  Konkuransen går ut på å samle flest ask og lønn.

–  Skuddene/ trærne skal trekkes opp med roten.

–  Skudd uten rot teller ikke.

–  De skal buntes sammen med 20 stk.i hver bunt.

–  Buntene merkes med navn og hyttenr.

–  Innlevering på Vellet lørdag 3 august. innen kl.1100

–  Alle kan delta.

–  Premiering:

–  1. premie : kr. 750.-

–  2. premie : kr. 500.-

–  3. premie : kr. 250.-

Det blir satt opp en “vandrestav” som tilfaller vinneren, og det er dette som kalles “ASKEKALLEN.”

Orienteringsmøte søndag 9.juni kl.1200 på Vellet

For styret Arnfinn Otterstad

 

 

Skrevet i Ikke-kategorisert | Legg igjen en kommentar

Klage på ruteomlegging med 0728-båten fra Bleikøya

I år som ifjor tar den andre ferga om morgenen (0728) turen om Langøyene før den går til Vippetangen. Dette rammer spesielt oss på Bleikøya som ønsker å bo på hytta og pendle til jobb/skole/barnehage.

Lindøya har 2 fergeleier, og har dermed større mulighet for alternative avganger. På Bleikøya har vi ikke denne muligheten. Selv om intensjonene er gode; å gi også de som bor på Langøyene en mulighet til å komme seg på jobb eller skole, er dette løst på en måte som gir store ulemper for oss på Bleikøya. Tidligere var denne båten inne ca. 0745, og det var mulig å rekke bussen 0747. Nå er båten ofte inne etter 0800, og bussen 0807 korresponderer spesielt dårlig med jobb og skoler som begynner 0800 og 0830. I tillegg er neste avgang forskjøvet til 0843, slik at også denne korresponderer dårlig med buss.

Ruter bes derfor finne en annen løsning for å gi de som bor på Langøyene tilbud om å komme seg på jobb og skole. Dette kan for eksempel løses med at egen båt til Langøyene begynner å gå tidligere, slik at ikke Bleikøya får så store ulemper som de har idag. Alternativt kan båten komme tidligere til Bleikøya slik at man rekker 0747-bussen fra Vippetangen.

Det oppfordres til å klage på denne ruteomleggingen på Ruters klageskjema. Klikk på lenka under, og si din mening. Jo flere som klager, dess bedre er det. Bruk gjerne argumentene over i klagen.

https://ruter.no/kontakt/kontaktskjema/klage/rutetilbudet/bat/

Supert om vi får med så mange som mulig.

Arne-J. Auberg

Skrevet i Ikke-kategorisert | 4 kommentarer

Brunskogsnegler/»mordersnegler» er IKKE ålreite dyr.

Det er anbefalt fra myndighetene å avlive denne fremmedarten. Selv avliver jeg ca 30-50 stk hver kveld. Det sies at hver snegle produserer ca 400 egg i slutten av august og september. Derfor er det viktig å ta livet av så mange som mulig NÅ, så sparer vi Bleikøya for x antall snegler i framtiden.

Mvh
Tommy Amundsen

Avlivningsmetoder:

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/tema?p_dimension_id=20043&p_menu_id=20070&p_sub_id=20044&p_dim2=20262

Skrevet i Offentlig | Legg igjen en kommentar

Loddtrekning – Barnas Dag 4. august 2012

Følgende lodd ble trukket uten at vinnerne var tilstede:

 • Rosa M 54 – 3 filmer
 • Blå H 28 – Istid 4 shorts og T-skjorte
 • Grønn J 09 – Spill PS3 og EA Games T-skjorte
 • Grønn K 28 – Håndkle
 • Rosa I 05 – Spill Xbox 360 og PS3 spill
 • Rosa N 18 – Harry Potter Wii og PS3 spill
 • Grønn J 35 – Harry Potter Wii og PS3 spill
 • Blå N 98 – miniøyabillett
 • Blå N 99 – Harry Potter Wii og PS3 spill
 • Gul L 48 – 2 fribillletter Oslo Kino
 • Blå N 52 – T-skjorte + PSP Rock band
 • Gul L 50 – Hovedpremie Gavekort på Lefdal! Ta kontakt med Claes Olsen, hytte 94, tlf. 900 84 252

Uavhentede premier utleveres i butikken ved framvisning av loddene over.

Skrevet i Bleikøya Velforening | Legg igjen en kommentar

Informasjon om Bleikøya.net

Logo brukt til vårbrev, innkallinger, etc.

Bleikøya Velforening har nå fått egne hjemmesider. Disse sidene er lagret i WordPress, opprinnelig et verktøy for blogging. Selv om WordPress har utviklet seg til å bli mye mer enn det, henger fortsatt noen begrep igjen:

 • Ikke-registrert – Alle som er innom sidene uten å logge seg inn kan lese generell informasjon om Bleikøya som kart, rutetider, været og åpningstider i butikken.
 • Abonnent – Alle medlemmer som logger seg inn er abonnenter, og har tilgang til alt som legges ut. Legg merke til at man kan abonnere på kalenderen, og få denne til Google, Outlook eller iCal, slik at man automatisk kan få nye hendelser opp på sin iPhone, iPad, Android, Mac eller PC. Det er også mulig å sende forespørsel om å leie Velhuset. Abonnenter kan også motta e-post når det gjøres endringer på sidene, sjekk innstillingene i kontrollpanelet for dette. Abonnenter har derimot ingen rettigheter til å skrive, men kan kommentere enkelte innlegg dersom det er åpnet for det.
 • Redaktør – Alle styremedlemmer har redaktørstatus. Styremedlemmer har mulighet til å endre alle sider, samt slette og redigere upassende innlegg og kommentarer. De kan også legge til og endre hendelser i kalenderen. Ta derfor kontakt med styret dersom du ønsker å endre eller legge til noe på sidene.
 • Administrator – Sekretær har ansvar for at alle medlemmer har mulighet til å logge seg inn, og kan endre status på og redigere brukere. Er det tekniske feil ved sidene, så ta kontakt med administrator. E-post til sekretær er sekretar@bleikoya.net.

Lykke til, og bruk sidene til å holde deg oppdatert om det som skjer på Bleikøya, enten du er her eller ikke!

Mvh.

Arne-Jørgen, hytte 51

Skrevet i Bleikøya Velforening | 1 kommentar