Referat fra Generalforsamlingen 2017

Referat Generalforsamling Bleikøya Velforening 2017

Til stede: 54 medlemmer

Møteleder: Lisa Magnor

Avtroppende styre:

·         Styreleder Lisa Magnor

·         Nestleder Ole Berg-Rusten

·         Kasserer Karin Aakermann

·         Medlem og fungerende sekretær Anita Kjenes

·         Varamedlem og fungerende duger Gunnar Alberg

 

Startet med 1 min stillhet for avdøde hytteeiere: Per Skaug hytte 82, og tidligere hytteeier hytte 70 Per Johnsen

Punkt 1. Innkalling

Innkalling godkjent uten innvendinger. Nye hytteeiere ønsket velkommen til øya.

Punkt 2. Valg av møteleder.

Lisa Magnor valgt uten innvendinger. Trine Johnsen og Hans Petter Gulbrandsen underskriver protokollen.

 

Punkt 3. Styrets årsberetning.

Innvending mot årsberetning fra hytte 22 Bjarte Buen angående punkt om renovasjon av vaktmesterhytta. Godkjenning av årsberetningen utsettes til etter punktet «Innkomne forslag»  – redegjørelse om prosessen rundt godkjenning av vaktmesterhytta.

Årsberetningen ble lest opp i sin helhet.  Resten av årsberetningen godkjent.

 

Punkt 4. Regnskap

Regnskapet ble lest opp i sin helhet.  

Spørsmål til regnskapet fra hytte 6: Kontainerleie – hva går i kontaineren, og burde mer vært betalt fra hytteeiere på grunn av spesialavfall? Posten «Diverse inntekter» inneholder flere innbetalinger fra hytteeiere for spesialavfall. Kontainerutgiften er likevel påtagelig for Velforeningen.

Spørsmål fra hytte 42 HP Johnsen: Kan vi droppe søppelkontainer i vinterhalvåret? Styret undersøker. Vi betaler for 1 vintertømming.

Hytte 55: Kommentar om at glass- og papir-kontainer er ikke her på vinteren

Hytte 64: Spørsmål rundt styrehonorar for dem som har trukket seg? Styrehonorar skal godkjennes av GF gjennom budsjettet og utbetales i etterkant.

Regnskapet godkjennes.         

 

Punkt 5

a) Budsjett 2017

Budsjettforslag legges frem. Ingen spørsmål til forslaget.

b) Ekstraordinært forslag: Reguleringssaken – beredskapskasse

Viser til ekstraordinært utsendt på mail om beredskapskasse for Fellestyret i forbindelse med reguleringssaken.

Hytte 51 redegjør for historikken rundt reguleringssaken.

Forslag 1: Styret ber om hytteeiernes aksept via votering til å behandle saken til tross for at den ikke er presentert i innkallingen.

Spørsmål hytte 44: Setter de andre øyene av tilsvarende? Svaret er ja, ca. 1000 kr hytte. 

Hytte 13: hva skal pengene brukes til? Det er ikke avklart enda, kan være rådgiving eller juridisk hjelp.

Votering:  54 for + 2 forhåndsstemmer, 0 mot. Forslaget er vedtatt.

Forslag 2: Dersom hytteeierne aksepterer at saken behandles, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å sette av 100 000 kr i årets budsjett til beredskapskasse for ekstern bistand i arbeidet med reguleringsplanen.

Votering: 54 for + 2 forhåndsstemmer, 0 mot. Forslaget er vedtatt.

Nytt budsjett fremlagt. Revidert budsjett vedtatt.

 

Punkt 6. Innkomne forslag.

Bjarte Buen, hytte 22 ønsket en redegjørelse for uroen i styret og rundt renoveringen av vaktmesterhytta. Årsberetningen er allerede opplest. Lisa Magnor utdypet styrets rolle og vurdering. Bjarte Buen redegjorde for sitt syn. Punktet utløste kommentarer og spørsmål fra salen. Etter at saken var godt belyst fra begge sider ble den ansett som tilbakelagt og at alle kunne rette blikket fremover.   

 

Årsberetningen endres og godkjennes før medlemsmøtet. Årsberetningen ble godkjent med følgende tekst: Renovasjon av Vaktmesterhytta: Som meddelt hytteeierne 19. desember i fjor ble den planlagte renoveringen av vaktmesterhytta satt på vent. Det sittende styret mener det er riktig å overlate saken til neste styre.

 

Punkt 7. Valg av nytt styre

Forslag til nytt styre:

·         Leder: Camilla Sylling Clausen (2 år)

·         Nestleder: Erik Hansen (1 år)

·         Sekretær: Hans Petter Johnsen (2 år)

·         Kasserer: Trine Johnsen (1 år)

·         Styremedlem: Ånund  Brottveit (2 år)

·         Vara: Line Marie Gulbrandsen (2 år)

·         Duger: Geir Alexandersen (1 år)

Valgkomité for neste år foreslås avtroppende leder og nestleder.

 

Bleikøya 21.05.17

 

 

——————————-                  ———————————–                                 ———————-

Lisa Magnor                                     Trine Johnsen                                                   Hans Petter Gulbrandsen

 

 Budsjett Revidert Bleikøya 2017 Årsberetning 2016 Revidert Referat Generalforsamling Bleikøya Velforening 2017 Referat fra medlemsmøte Bleikøya velforening 2017

Dette innlegget ble publisert i Bleikøya Velforening. Bokmerk permalenken.